От 16 март до 10 април 2020 г. винарските изби кандидатстват по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Мярката „Застраховане на реколтата“ тръгва след 4 май

С отварянето на втория прием по мярката, ДФЗ допълва списъка на допустимите за финансиране дейности. 

Освен за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с производство и съхранение на вино, бенефициентите ще могат да кандидатстват и за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

От финансова подкрепа по мярката могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

ДФЗ: Бюджетът за 2020 г. е над 16,3 млн. лв., а за 2021 г. и 2022 г. – над 16,6 млн. лв. годишно. 

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро. Максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Програмата за един кандидат е 2 000 000 евро.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя според вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50 % финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 25 %, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 15 %. 

ДФЗ: Оставащата част от разходите ще бъде за сметка на кандидатите за предоставяне на финансова помощ.

На страницата на Фонда са публикувани както често допусканите грешки, така и образци на документите за кандидатстване.

Мярка „Инвестиции в предприятия“ се приложи за първи път през юни 2019 г. След обработка на заявленията са сключени 43 договора на обща стойност 30 190 727,63 лв. Одобреното европейско финансиране по сключените договори е в размер на 15 095 179,17 лв.