В стремежа към практично земеделие в земеделските стопанства в Северна Германия възниква въпросът как иновативните методи за сеитба, оран и торене могат да допринесат допълнително за оптимизиране на оползотворяването на азота.
 
Пазарно ориентираните ферми, които искат да използват оборски тор от районите с излишък на такъв, проявяват интерес към иновативни технологии при оран, сеитба и торене. Вече има направени опити с индивидуални процедури в други региони на Европа, но те не са тествани или проверени в практиката на стопанства в областта Шлезвиг-Холщайн, представляваща цел на проекта.
 
Чрез представителна извадка, използвайки обработваема земя именно в областта Шлезвиг-Холщайн, оперативната група възнамерява да проведе демонстрационни опити, за да изпита нови технологии в практиката каквито са нормалната и прецизната редова сеитба, лентова оран и торене или комбинация от лентова оран и прецизна редова сеитба. 
 
Целите на проекта са стабилизиране на добивите; увеличаване на азотната ефективност в обработваемите земи; по-висока степен на оползотворяване на хранителните вещества от използваната оборска тор; предпазване на подпочвените води чрез намаляване на азотното излужване; защита от почвена ерозия, причинена от вятъра и водата; подобраване на баланса, свързан с причините за парниковия ефект в системите за производство; намаляване на употребата на пестициди, подобрена ефективност в използването на вода и хранителни вещества и оптимизиране на разходите.
 
За постигане на поставените цели, в първата фаза на проекта са тествани нови техники на почвообработка, сеитба и торене в рамките на полевите опити.
 
Чрез тях се търсят решения на следните въпроси:
Какво е влиянието на прецизната редова сеитба върху сеитбооборота при зимна маслодайна рапица - зимна пшеница - зимен ечемик?
Какво е отражението на под-кореновото торене и лентовата оран върху добива?
Какво е качеството на реколтата и усвояването на азот от културите, в сравнение с това при нормална редова сеитба?
 
Всички варианти на процеса предвиждат есенно торене с минерален или органичен тор.
 
За да се докажат резултатите от проекта като устойчиви и с цел тяхното потвърждение, се препоръчва във втората му фаза да се продължи с експерименти с лентова сеитба, прилагани в техниките на стопанството
 
Материалът е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“
Информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“ е инициатива на Института за агростратегии и иновации, която показва как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство. Като част от кампанията се предоставя информация и за най-актуалното от случващото се във връзка с подкрепата за иновациите и иновативните оперативни групи.