Съобщението от Националната агенция за приходите (НАП), че десетки хиляди фермери в страната не са платили данъци върху 120 млн. лв. субсидии, предизвика силна тревога сред стопаните и десетки въпроси.
 
 
За допълнителни разяснения и за отговор на основните притеснения Фермер.БГ потърси говорителя на НАП Росен Бъчваров. 
 
- Г-н Бъчваров, НАП обяви, че около 50 000 регистрирани земеделски стопани не са декларирали изобщо получените земеделски субсидии на обща стойност 120 млн. лв. А имате ли информация каква част от фермерите са успели коректно да декларират и да платят данъците си?
 
- Картината за съжаление показва, че почти всички получатели на земеделски субсидии са допуснали някакви неточности по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЗ). Едната група лица изобщо не са подали декларации, а другата група са подали, но в тях са посочени значително по-малко суми от изплатените. Като цяло относителният дял на тези, които имат някаква форма на неточности – изобщо недеклариране или неточно деклариране, е доста голяма.
 
- Известен ли е броят на тези стопани?
 
- По-точни данни ще може да съобщим след две седмици най-рано.
 
- Проблемът с плащането на данъци върху субсидиите само при стопаните физически лица ли стои, или и при тези, които са регистрирали фирми?
 
- Много по-малък е делът на фирмите, които са декларирали неточно субсидии. В тази папка има по-малко от такива 400 фирми. Тоест има и юридически лица, но тези, при които има индикация за неподадена декларация или несъответствие, са по-малко от  400 юридически лица. Всички останали са или физически лица, регистрирани земеделски стопани, или еднолични търговци.
 
Снимка: БНР
 
- Разяснителната брошура на НАП използва термина субсидии, но земеделските стопани получават много различни видове плащания от държавата. Освен субсидиите по Общата селскостопанска политика (ОСП) – директните плащания, има и по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР, )а също и компенсации, например de minimis за пропаднала продукция. Тези суми също ли се облагат  с данък?
 
- Наистина в брошурата понятието субсидии е събирателно. Като цяло плащанията, които имат такъв характер от ДФЗ и са дължими и изплащани на земеделските производители, всички те без изключение подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Важно е да се знае, обаче, че те не подлежат на облагане с осигуровки.
 
- Картината по данъчното облагане на регистрираните земеделски производители вече се очертава. Но знаем, че неплатените данъци са дължими за поне пет години назад. Означава ли това, че НАП ще се върне по документи пет години назад и ще търси данъци от фермерите за такъв период?
 
- Ние тази година за първи път получихме обобщена информация от ДФЗ за изплатените земеделски субсидии, годна за използване за целите на анализа. В резултат на това можем да съставим една картина. Тя отново не е пълна. Защото, както знаем, субсидиите са само една част от възможния доход на селскостопанския производител. В това число би следвало да попадне и доходът от продажба на произведената с или без субсидия селскостопанска продукция. Това е от една страна.
 
От друга страна стопаните са най-различни категории хора – физически лица и еднолични търговци. Има такива, които са подали данъчна декларация. За тях законът дава правно валидна възможност да подадат коригираща декларация. Към тях се подхожда първо с тази възможност. Има хора, които изобщо не са декларирали доходи. Има и такива, които са подали декларация, но е налице значителна разлика между декларираното и реално полученото, като доход. Затова всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално.
 
 
Предстои хората да получат съобщение и да бъдат извикани в НАП. Това важи за много голям дял от случаите. За всеки индивидуален случай колегите ще преценяват дали не се налага извършване на по-задълбочена проверка. Темата не е само субсидията за 2017 г., а по-широка проверка за доходи от продажба на селскостопанска продукция и субсидии от предишни години, които биха могли да не са декларирани. Така че сега започваме с този партньорски, бих го нарекъл, подход, а оттам нататък следват и контролни мерки.
 
- Тези 50 000 души, за които е ясно, че са пропуснали да подадат данъчна декларация в установения срок до 30 април тази година, ще бъдат ли глобени сега?
 
- Най-вероятно да, но всеки случай, както споменах, ще бъде разгледан индивидуално. По принцип няма хипотеза, при която, след като не е подадена декларация изобщо, да се мине без санкция. Ако доходът, който не е деклариран, е на изключително ниска стойност, административно-наказващият орган би могъл да наложи пропорционално по-ниска санкция. Санкцията не е във фиксиран размер, а в диапазон.
 
- Бихте ли припомнили размера?
 
- Санкцията за неподадена декларация е до 500 лв., но това е само по отношение на годишната данъчна декларация. Не е изключено да има въпроси и по отношение на другите доходи, и по отношение на осигуровките. Тоест би могло да има отношение и към други документи, които е следвало да бъдат подадени, но не са.
 
- Данъчните власти в страната имат ли силите, имат ли административния капацитет да работят индивидуално по толкова много случаи – 50 000 данъкоплатци с проблеми?
 
- Да. Нашата задача не е писането на актове и наказателни постановления. Нашата задача е да направим трайна промяна в поведението на тази група хора, защото допускаме, че част от това, което се случва, може би е резултат от незнание, а не от умишлено действие. Дългосрочната ни цел е да стане много ясно и конкретно какви са данъчно-осигурителните изисквания към земеделските производители и занапред те да ги спазват такива, каквито са, без да се налагат да се извършват някакви санкционни действия спрямо тях. 
 
- В едно от съобщения на НАП се казва, че данъчните ще се свържат и с кметовете на регионите, в които са установени най-много нарушения. Защо решихте да се обърнете и към тях?
 
- Кметовете са близо до хората, а в няколко региона – Кърджали, Хасково и Благоевград, има много висока концентрация на нарушения. Кметовете там имат много важно роля в информирането. Те познават голяма част от хората в населеното място. Идеята е да предоставим и на тях информация, така че те да могат от първа ръка и възможно най-близо до хората в селското стопанство да ги информират, да им бъдат от полза. Колегите от съответните офиси на НАП вече са провели голяма част от тези срещи с кметовете.
 
- Този срок, който остава до 1 октомври, за подаване на коригиращи декларации, дали ще бъде достатъчен за всички тези хора да реагират?
 
- Срокът е фиксиран в закона, той не се определя от НАП. В края на крайщата, това е една възможност. Ние сме направили всичко необходимо, за да организираме цялата тази дейност преди изтичането на този срок – възможно най-рано, така че хората да имат месец септември време за реакция. Съвсем съзнателно сме вложили усилия да започне тази кампания в началото на септември с ясното съзнание да остане близо месец време до срока за корекция.
 
- След като вече имате необходимата комуникация с ДФЗ, ще поискате ли оттам данни за изплатените субсидии за предишни години, за минали периоди?
 
- Комуникацията с ДФЗ ще продължи и занапред. Не мога да коментирам за минали периоди пред 2016 г. Досега сме получили информация за изплатените субсидии през 2016 и 2017 г.