Животновъдният бранш е разделен на две. От една страна, са фермерите, които са инвестирали в своята база, спазват ветеринарно-медицинските изисквания и отдавна имат регистрация по чл. 137. От друга страна, са техните колеги, които не разполагат с достатъчно средства или законово са били възпрепятствани да го направят.

Ще има ли втори прием по de minimis за животновъди с казуси?

След промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) много от пречките в частта, която бе свързана със Закона за устройство на територията, бяха премахнати и процедурата по регистрация бе облекчена.

Въпреки цялата организация по масова регистрация със съдействието на ветеринарните власти и дори асоциации, все още има стопани, които не са получили своето обвързано подпомагане по Кампания 2020 именно заради чл. 137. Нещо повече, не са и допустими кандидати по настоящия de minimis за изхранване на животните.

С един такъв случай ви запознахме преди дни, а добрата новина е, че получихме бърз отговор от ДФЗ. В него се припомня, че допустимостта на животните за подпомагане по схемите за обвързана подкрепа се определя от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. Освен допустимост на животните стопанството на кандидатите по обвързана подкрепа следва да отговаря на изискванията на ЗВД, включително да има регистрация по чл. 137.

„Всички кандидати, изпълнили изискванията, са получили подпомагане по заявените от тях схеми до 15 декември 2020. Кандидатите, които са направили регистрация по чл. 137 на животновъдните обекти, в които са отглеждали животните си след тази дата, не са оторизирани към настоящия момент. 

При наличие на новопостъпили данни и разпореждане от издателя на наредбата ще бъдат извършени допълнителни административни проверки във ВеТИС и ще се пристъпи към окончателна оторизация и плащания“, обещават от Фонда.

Това писмо вероятно ще обнадежди ощетените фермери, но все пак завършва с отворен край. По-важно е, че Кампания 2020 технологично не е приключила. Крайната й дата е 30 юни и продължават да текат административни проверки, затова има и фермери със забавени плащания. 

Днес, 15 февруари, от ДФЗ потвърдиха за Агри.БГ, че апелират стопаните, които не са се регистрирали по чл. 137, да предприемат стъпки и да го направят. От Фонда са длъжни в срок до 30 юни, ако фермерите отговарят на всички изисквания и след проверки, да им бъде изплатена съответната помощ.

Нещо повече, тази регистрация ще им е нужна и за следващата кампания по директни плащания, която стартира по традиция в началото на месец март. Ако фермерите не са спазили това изискване, няма да си получат парите не само за настоящата, но и за бъдещата кампания.

А относно казуса по ДПЖ-пл. на животновъда, с който ви запознахме, се оказва, че там пречка не е регистрацията по чл. 137, направена на 10 декември. Проверка на ДФЗ по УРН показва, че има разминаване между заявените от кандидата животни и отчетените на място при проверка. 

Все още остава проблемът с всички онези стопани, които са регистрирали нов обект по чл. 137 със същите животни, заявени за подпомагане в Кампания 2020. Да се надяваме, че в момента текат проверки и ако всичко при тях е изрядно, да им бъдат оторизирани плащанията. Друг е въпросът какво ще се случи с помощта по de minimis, тъй като в момента те не са допустими и ще изпуснат всякакви срокове.