Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители бе внесен от Министерския съвет на 10 ноември. Ден по-късно, на 11 ноември, той мина на първо четене в парламентарната Комисия по земеделие. Ето какви промени се готвят.

Министърът иска удължаване на извънредните мерки и догодина

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) се допълва със система за електронни услуги. Прецизират се текстове, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Заинтересовани лица ще могат да изразят несъгласие с данните в СИЗП по отношение на референтите парцели. 

В допълнение към забраната за разораване и преобразуване на постоянно затревените площи се забранява и ползването им не по предназначение. Възстановяването ще се извършва от нарушителя, а когато такъв не е установен – от собственика или ползвателя на правно основание на площта.

Ограничават се възможностите за подпомагане на площи, които не са включени в регистрираната ползвана площ от земеделските стопани.

Допълнително се ограничава правното основание за неизрядните наематели или арендатори на земи от държавния и общинския поземлен фонд.

При участие в доброволни споразумения и служебни разпределения по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), размерът на имотите с правно основание ще е до размера на масивите за ползване, одобрени със заповед на оправомощено лице.

Удължава се срокът за прилагане на държавната помощ за акциза върху газьола до 31 декември 2023 г.

Предвижда се удължаване с пет години на срока, изтичащ на 22 декември 2020 г., в който земите от така наречения „остатъчен поземлен фонд“ могат да се предоставят от общинските съвети. Освен по досегашния ред те ще могат да ги дават и за:

•    изпълнение на обекти на техническата инфраструктура;
•    дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които се допуска принудително отчуждаване;
•    създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии при влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия;
•    инвестиционни проекти със сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите;
•    енергийни обекти и за уедряване на земеделски земи. 

Разпоредителните сделки ще се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, уточнява в своя доклад от заседанието на земеделската комисия председателят Мария Белова.