На 20 ноември депутатите приеха на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделските производители. За тях Агри.БГ писа вече няколко пъти. Ето как обобщава най-важното земеделският министър Десислава Танева във фейсбук.

Обвързването субсидии-ренти: За и против

Законът урежда функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и обновяването на данните, включени в нея. Ще се интегрират данни от различни информационни системи, за да се подобрят инструментите за финансово подпомагане на стопаните, както и контролът по прилагане на законите.

С измененията се дава възможност на заинтересовани лица да изразят несъгласие с данните в СИЗП по отношение на референтите парцели. Така се създават и необходими механизми за отстраняване на непълноти и неточности в данните. 

Допълнително се ограничават възможностите за получаване на подпомагане за площи, които не са включени в регистрираната ползвана площ от земеделските стопани. 

Предвидено е, че при участие в доброволни споразумения и служебни разпределения по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), размерът на имотите с правно основание ще е до размера на масивите за ползване, одобрени със заповед на оправомощено лице.

С пет години се удължава срокът, в който земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, или така наречения остатъчен поземлен фонд могат да се предоставят от общинските съвети. Освен по досегашния ред, тези земи могат да се дават за:

•    обекти на техническата инфраструктура;
•    проекти, за които се допуска принудително отчуждаване; 
•    създаване на нови или разширяване на границите на съществуващи урбанизирани територии; 
•    инвестиционни проекти със сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите; 
•    енергийни обекти и за уедряване на земеделски земи. 

Удължава се срокът за прилагане на държавната „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола” до 31.12.2023 г. 

Законопроектът влиза след обнародването му в Държавен вестник.