Екосхемите са доброволни за земеделските стопани, но задължителни за страните членки в новия програмен период. За тях са предвидени 25% от пакета за директни плащания. В рамките на Първи стълб са разработени 9 интервенции, които са базови и насочени към голяма част от земеделските стопани, обясниха от Министерството на земеделието при представянето на проекта на Стратегически план. 

Вижте заседанието, което се излъчваше от Фейсбук страницата на Министерството на земеделието, ТУК 

Екосхемите трябва да надграждат базовите изисквания. Тоест стопаните трябва да положат допълнителни усилия освен предварителните условности, които са задължителни за получаване на базовото плащане на площ.

На въпрос дали екосхемите ще се прилагат кумулативно или земеделските ще могат да избират само една от тях, за да получат плащане, Аделина Стоянова, директор на Дирекция „Директни плащания“, обясни следното:

„Всички земеделски стопани ще могат да заявяват екосхеми, които отговарят на техния принос и да получат подпомагане по тях в рамките на Първи стълб. В рамките на Втори стълб зависим от бюджета и националното съфинансиране и не може да се даде отговор в момента“, уточни експертът.

За биопроизводителите са разработени две интервенции – за биологични площи и биологични животни. Специално за площите ще бъдат подпомагани всички бенефициенти, без значение на това, каква култура произвеждат. 

В интервенцията за поддържане и подобряване за биологичното разнообразие и екологична инфраструктура има два елемента – спазване на предварителната условност в рамките на 7% непроизводствени площи и възможност за поддържане на биологично разнообразие на допирателни елементи в рамките на стопанствата.

Разработена е отделна интервенция, която да стимулира земеделските стопани да намалят използването на пестициди.  

Чрез интервенцията, насочена към подобряване и поддържане на екологичното разнообразие в горските екосистеми, се дава възможност на стопаните да засяват определен вид култури, които да бъдат насочени към изхранване на дивите животни.

По отношение на трайните насаждения също ще се прилага самостоятелна интервенция. Тук има изискване по отношение на вида култури, които да бъдат отглеждани в междуредията, като фокусът пада върху азотфиксиращите култури.

Най-атрактивна за земеделските стопани е интервенцията за разнообразяване на отглежданите култури, за да се избегне монокултурното производство. До момента тя е позната като диверсификация на културите. Разликата е, че в новия програмен период фермерите трябва да увеличат с една културите си. Освен това ще могат да се включват и земеделци със стопанства до 10 ха. 

Интервенцията за екстензивно поддържане на постоянно затревени площи е насочена към животновъди, които разполагат с пасища. Поставени са критерии и ограничения по отношение на животинските единици, с които да се гарантира екстензивността на пашата.

Разработена е интервенция за възстановяване и запазване на почвения потенциал. Тя е насочена към всички земеделски стопани независимо от земите, които ползват – обработваеми площи, трайни насаждения, пасища.

Последната, девета интервенция е поддържане на буферни екологични ивици. Това са обикновени ивици по краищата на обработваеми земи, които много често земеделските стопани така или иначе трябва да поддържат, за да могат да ограничат навлизането на нежелана растителност.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg