Европейската комисия (ЕК) прие три проекта на законодателни актове относно клонирането на животни и новите храни, с които ще се гарантира правната сигурност в този сектор. С две от предложенията в ЕС ще бъде забранено използването на техники за клониране на селскостопански животни и вносът на клонирани животни, съобщава Рапид. Пускането на пазара на храни, получени от клонирани животни, също ще бъде забранено.

 

Целта на предложенията е да се подобри хуманното отношение към животните и да се даде отговор и на други етични съображения във връзка с използването на подобни техники. В проекта на законодателен акт относно новите храни се преразглежда съществуващият Регламент за новите храни, с цел да бъде подобрен достъпът на нови и иновативни храни на пазара на ЕС, като същевременно се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

 

Европейският комисар за здравеопазването Тонио Борг заяви: „Днешните инициативи във връзка с клонирането на животни са реалистичен и прагматичен отговор на опасенията по отношение на хуманното отношение към животните и на начина, по който потребителите възприемат храните от клонирани животни. С промените във връзка с новите храни ще се създаде по-ефективна система. Така на потребителите от ЕС ще се предложи възможност за по-голям избор на храни, а на хранително-вкусовата промишленост на Съюза — по-благоприятни условия за развитие.“

 

Докато има трайни съображения във връзка с хуманното отношение към животните, в ЕС няма да може да се извършва клониране за селскостопански цели, нито да се внасят клонирани животни. В проекта на едната от директивите се съдържа временна забрана за използването на техники за клониране на селскостопански животни, както и за пускането на пазара на живи клонирани животни и клонирани техни ембриони.

 

С проекта на втората директива се гарантира, че на пазара на ЕС не се пускат храни от клонирани животни, като месо или мляко. Клонирането обаче не е забранено за научноизследователски цели, опазване на редки породи и застрашени видове или използването на животни за производството на лекарства и медицински изделия, когато използването на тази техника може да бъде обосновано. Съгласно проекта на регламент новите храни подлежат на по-прости, по-ясни и по-ефективни процедури за получаване на разрешение, които са централизирани на равнище ЕС и следва да осигурят възможност до пазара на ЕС по-бързо да достигат безопасни иновативни храни.

 

Обикновено под нови храни се разбира храни, които не са били консумирани в значителна степен в ЕС до май 1997 г., т.е. преди влизането в сила на сегашния регламент, и по-специално храни, произведени с помощта на нови технологии и техники, например наноматериалите. Специални разпоредби са предвидени и за храните, които не са пуснати на пазара на ЕС, но се консумират безопасно в течение на дълги години в страни извън ЕС. Така се създава по-балансирана система и благоприятна среда за търговия. Защитата на иновациите също е залегнала в проекта на законодателния акт.

 

Съгласно новата система за иновации, подкрепени от нови научни достижения, предприятието от хранително-вкусовата промишленост, подало заявлението, ще получи правото да пуска на пазара съответната храна в продължение на 5 години, преди тя да може да се произвежда от други дружества.

 

Другите институции на ЕС, включително Европейският парламент и Съветът, ще разгледат предложеното от Комисията законодателство и ще приемат своевременно становищата си по него. На настоящия етап може да се счита, че проектозаконодателството ще влезе в сила най-рано в началото на 2016 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!