С кратка дискусия и без излишни коментари, депутатите от Комисията по земеделие отхвърлиха в сряда доклада за състоянието на националната сигурност в част „Земеделие“.

Четете още: Комисията по земеделие: Трябва да се определи в закон какво е агрофотоволтаик


Документът беше представен от Васил Василев, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. 

В него се казва, че през 2022 г. българското селско стопанство се е развивало със стабилни темпове и не са били налице съществени заплахи за продоволствената сигурност на държавата.

Същевременно е оценено, че са необходими допълнителни усилия за повишаване на устойчивостта и гъвкавостта на агрохранителния сектор с цел по-успешно преодоляване на кризи. 

Отчетено е също така, че през 2022 г. зърненият баланс в България е останал стабилен, а секторът на зърнопроизводството продължава да бъде силно експортно ориентиран. 

Един от изводите е, че селското стопанство в страната ни е гарантирало в голяма степен нейната продоволствена сигурност. Според предоставените данни вътрешното потребление на повечето селскостопански продукти се задоволява предимно от местно производство. 

Съгласно доклада основна заплаха за продоволствената сигурност представлява намаляването на обема на селскостопанското производство, независимо от причините.


Войната в Украйна също е поставила селското стопанство и предприятията от хранително-вкусовата промишленост пред значими предизвикателства, свързани с безпрецедентно нарастване на цените на основните производствени ресурси – енергия, торове, фуражи и несигурност на земеделските пазари.

Кризисната ситуация допълнително е влошила традиционно ниската ликвидност в земеделските стопанства и малките и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти.

Оценено е също така, че влошената вътрешнополитическа обстановка е имала негативно влияние върху конкурентоспособността и устойчивостта на земеделските стопанства. Пазарната им уязвимост се е засилила, което в средносрочен план може да създаде потенциален риск от свиване на производството на селскостопански хранителни продукти.

В доклада е отбелязано също, че промените в климата оказват своето пряко влияние върху основните водоизточници

Част от посочените твърдения изглеждат леко откъснати от действителността, а проф. Христо Даскалов не се стърпя и ги подложи на съмнение и критика. 

Според него епизоотичната обстановка в страната изобщо не е спокойна, има чести случаи на птичи грип, туберкулоза при едрите животни, както и случаи на африканска чума по свинете. А в страната няма система за мониторинг. 
„Тук - таме нещо съответства на истината“, според бившия шеф на Българската агенция по безопасност на храните.