До 27 октомври 2023 г. е отворен втори-допълнителен прием по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г., напомниха от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“.

Заявления могат да подадат земеделските стопани, които са пропуснали да кандидатстват в сроковете по първия прием.

Вижте указанията 

Документите са генерирани от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице. 

Схемата има бюджет в размер на 16 млн. лв., като държавната помощ ще компенсира до 80% от разходите, направени за напояване. За да получи подпомагането, земеделският стопанин трябва да има сключен договор за напояване до 30 септември за настоящата година с доставчик на вода. 

Доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ има задължение до 10 ноември да предостави информация на фонд „Земеделие“ за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата „Доставяне на вода за напояване“, с посочен размер на извършеното плащане.

Срокът за изплащане на помощта е до 8 декември. 

Таванът на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие, чиято дейност е в първичното производство на селскостопански продукти. Помощта се натрупва в рамките на максималния интензитет с други две временни мерки за държавна помощ, свързани с войната в Украйна.