До днес земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция.  
 
 
Това става чрез подаване на декларация по образец и предоставяне на документи в Държавен фонд „Земеделие“. Електронният опис се подава на дигитален и на хартиен носител, заедно със заверени копия на описаните документи в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес или по адрес на управление на фирмата.
 
 
В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2017 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство.
 
Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17 февруари 2015 г.
 
На подпомагане не подлежат кандидати по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване.