До днес, 15 май 2015 г. (петък) Държавен фонд Земеделие приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни - овце-майки и кози-майки. Заявления ще се приемат в областните структури на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и на едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица.
 
За подопомагането ще могат да кандидатстват животновъди, които отглеждат минимум 50 овце-майки или кози-майки, или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно стадо. За да получат подпомагане фермерите трябва да запазят 75% от броя на животните до 31 август 2015 г., за които се получава помощта. В заявлението за кандидатстване те е необходимо да отбележат броя животни, за които искат подпомагане, както и размера на други помощи, които са получавали от 1 януари 2013 г. до момента.
 
ДФ „Земеделие” ще извърши проверка за наличния брой овце-майки и кози-майки, декларирани за подпомагане чрез Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 25 май до 15 юни 2015 г.
 
Днес е и срокът за прием на документи по схемата de minimis за земеделски стопани, отглеждащи едри преживни животни. Документите се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и на едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. 
 
За подпомагане по схемата ще могат да кандидатстват фермерите, отглеждащи минимум 10 броя млечни крави или биволици, които са вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българска агенция по безопасност на храните с предназначение за производство на мляко. Максималният брой на подпомаганите животни и за млечни крави и за биволици е 200. Земеделските стопани трябва да запазят 75% от броя на животните, за които ще получат подпомагане, до 31 август 2015 г.
 
Договори с ДФЗ за предоставяне и изплащане на помощта могат да се сключат от 25 май до 15 юни 2015 г.
 
Предстои на заседание на УС на ДФЗ да бъде взето решение за общия бюджет по схемата и да бъдат определени ставките на глава животно.
 
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!