Министерството на земеделието качи проекта на насоките за кандидатстване по „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Регистрацията по член 137 – спънка за кандидатстване по ПРСР

Финансова помощ се предоставя на:

•    земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовка на тези продукти за продажба;
•    групи или организации на производители за колективни инвестиции, като важно условие е над 50 на сто от членовете им да са собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137.

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

•    да са регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.;
•    минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
•    да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

Финансови параметри:

•    Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 000 лв.;
•    Максималният размер е до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение;
•    Минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв., а максималният размер – 977 900 лв.
•    Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат по настоящата процедура, е 488 950 лв.

Приоритет се дава на проектни предложения:

•    за инвестиции в животновъдни стопанства;
•    за инвестиции в биологично производство;
•    осигуряващи допълнителна заетост;
•    представени от млади земеделски стопани;
•    на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения;
•    реализиращи се в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка;
•    включващи дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства;
•    представени от признати групи или организации на производители.

Финансова помощ не се предоставя за дейности, вече включени в проектни предложения, подадени от кандидати по подмярка 5.1 за биосигурност.

Допустими за подпомагане са и разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

Може обаче да се закупува и земеделска техника за обработка на земеделски площи, предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните, отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение.

Писмени предложения и коментари върху публикваните документи могат да се изпращат до 22 юни чрез ИСУН 2020 или на [email protected]