При последващ контрол върху 35 проведени процедури за избор с публична покана, само на три броя са определени финансови корекции, отговориха за Агри.БГ от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) по повод наше запитване за санкционираните впоследствие бенефициенти по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"от ПРСР 2014-2020 г.

Важните срокове през август

Сенките на някои подмерки още продължават да плашат, въпреки че приемите и процедурите са приключили. Такъв е случаят и с подмярка 4.1.2. Фермер се оплака в редакцията на Агри.БГ, че след дългогодишно чакане и тежка административна работа, сега пък е санкциониран заради по думите му оспоримо нарушение при провеждането на процедурата по избор на изпълнител.

Заваляха коментари от читатели, които споделиха възмущение, че изобщо има такава сложна процедура за малкия бюджет по подмярката или че размерите й не оправдават наемането на консултант, но пък за сам фермер е почти непосилно. „Защо се санкционират основно проекти, изготвени от ОССЗ и самите стопани”, пита също читател. 

Не от вчера и не само по тази подмярка има вълна от недоволство, по някои приеми нещата стигнаха до точката на кипене. Дали обаче недоволството винаги е оправдано? В търсене на обяснение за оплакванията по подмярка 4.1.2, Агри.БГ изпрати запитване до ДФЗ за броя на санксионираните бенефициенти, причините за това и размера на финансовите санкции.

Ето отговорът:

По подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 г. са сключени общо 116 договора с одобрена субсидия 3 240 715 лв. По тях в ДФЗ са постъпили 53 процедури, които бенефициентите са провели за избор на изпълнител с публична покана, съгласно утвърдените изисквания по подмярката. 

По тези процедури Фондът осъществява последващ контрол за законосъобразност. До настоящия момент ДФЗ - РА е осъществил последващ контрол върху 35 проведени процедури за избор с публична покана, като на 3 броя са определени финансови корекции, съгласно приложимата „Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Финансовите корекции са определени във връзка с установени нарушения, които се състоят в следното:

•    Бенефициентът не е публикувал методиката за оценка на офертите в ИСУН, като по този начин не спазил изискванията за публичност, поради което е определен процентен показател на корекция в размер на 25% от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за изпълнение; 

•    Методиката за оценка на офертите е незаконосъобразна, тъй като не дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във оферта, поради което е определен процентен показател на корекция в размер на 10 % от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за изпълнение;

•    Определеният за изпълнител кандидат е представил оферта, която не отговаря на условията на публичната покана, посочени от бенефициента, а именно предложената цена за изпълнение на поръчката надвишава определената от бенефициента прогнозна стойност на същата, поради което е определен процентен показател на корекция в размер на 25 % от разходите, които са поискани от бенефициента за възстановяване по договора за изпълнение.

Най-честите причини за определяне на финансови корекции при определяне на изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана са следните:

•    Неспазване на принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

•    Неспазване на нормативно регламентираните срокове;

•    Липса на публичност;

•    Грешки, допускани при оценяване на предложенията на участниците;

•    Допускане на нарушения при сключването на договора за изпълнение с класирания на първо място участник.

С цел редуциране на пропуските и спазването правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160, ДФ „Земеделие“ проведе обучение на служители на НССЗ и на МИГ-овете, като институции, които са най-близо до бенефициентите по ПРСР и имат честа комуникация с тях. Бе изготвено, публикувано на официалната интернет страница на ДФЗ и изпратено през ИСУН 2020 на всички бенефициенти по ПРСР 2014-2020 „Ръководство на бенефициента по ПРСР 2014 – 2020“.

В допълнение, следва да се отбележи, че последващият контрол се извършва преди подаване на заявка за плащане на проектното предложение. В оперативната самостоятелност на Възложителя е да предвиди и заложи конкретни условия в документацията на поканата и проект на договора към нея. Те следва да гарантират получаването на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер. Например:

•    Договорът за изпълнение да влезе в сила след съгласуване от ДФЗ на проведената процедура за избор с публична покана;

•    Плащанията по договора да се извършат след съгласуване от ДФЗ на проведената процедура за избор с публична покана;

•    Проведената процедура за избор с публична покана може да се прекрати, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, като не се дължи неустойка. 

От ДФЗ обясняват и надлежния ред, по който се върви при изпълнението на проектите, както и какво налага последващ контрол.

Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), бенефициентите, които не са възложители по смисъла на ЗОП, определят изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана, когато са налице кумулативно основанията за провеждането ѝ, а именно - размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за: строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв., а при доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.

Цитираните условия са задължителни и следва да се прилагат от Бенефициентите по ПРСР 2014-2020 г., в частност и по подмярка 4.1.2, затова и в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014- 2020 е включена клауза, че „Бенефициентът е възложил изпълнението на одобрените за финансиране дейности при спазване на условията на Глава четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ” от ЗУСЕСИФ и свързаните с него подзаконови нормативни актове и процедурата/процедурите за избор на изпълнител са съгласувани от Фонда при спазване на изискванията, посочени в Условията за изпълнение“.

С оглед на изложеното и цел спазването на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 ДФЗ, осъществява последващ контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор с публична покана, съгласно утвърдена от Изпълнителния директор на ДФЗ - РА Процедура, която е публична, а при установено нарушение на правилата за определяне на изпълнител по глава четвърта от ЗУСЕСИФ, се пристъпва към определяне/налагане на финансова корекция, съгласно приложимата „Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове“.