Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) предоставя възможност за кредитиране на земеделските стопани. Предвиденият ресурс е от националния бюджет в размер на 40 млн. лв., съобщиха от Фонда.

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Заемите се отпускат за проекти в три основни направления, свързани с инвестиции - животновъдство, растениевъдство и техническо обезпечаване.

Обхват

В обхвата на схемата са включени дейности по създаване и оборудване на животновъдни ферми, закупуване на чистопородни, хибридни и стокови животни, създаване и възстановяване на трайни насаждения, закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство и други.

Срокове

Сроковете за издължаване на кредита са с максимален срок до 114 месеца. По отпусканите кредити е предоставена възможност за ползване на гратисен период по отношение на главницата по кредита, като в зависимост от вида на инвестицията максималният му срок може да достигне 48 месеца, както и погасяване на кредита на неравномерни погасителни вноски, в съответствие с характера и сезонността на очакваните приходи.

ДФЗ подновява инвестиционното кредитиране

Кредитирането се извършва пряко от ДФЗ при годишен лихвен процент в размер на 3% или чрез рефинансиране на избрана от кандидата търговска банка, която има сключен договор с ДФЗ за рефинансиране по схемата, при годишен лихвен процент до 7%. 

Предоставянето на кредита може да се извършва еднократно или на траншове в зависимост от нуждите на бенефициентите и инвестициите, включени в проекта.

Сключването на договори за кредит се извършва след анализ на кредитоспособността на земеделския производител и неговата платежоготовност, оценка на риска и предлаганите обезпечения. По условията на сега действащата Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство се предоставят само средства, които подлежат на пълно издължаване от страна на кредитополучателите, като не са включени грантови инструменти.

Кредитната схема за инвестиции в селското стопанство и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.