Вече стана ясно, че кръстосаните проверки за Кампания 2021 показват двойно декларирани площи в размер на 3 567 ха в общо 7 087 подадени заявления за директни плащания. До 1 декември неизрядните бенефициери могат да подадат искания за оттегляне на депозираното си заявление.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Какви санкции обаче се налагат, попитахме ДФЗ. Оттам ни отговориха, че изчисляването на административните санкции по отношение на площите, които не отговарят на всички критерии за допустимост или други задължения, е различно както в зависимост от схемата и/или мярката за подпомагане на площ, така и от размера на площите с открити несъответствия. 

За свръхдекларирани площи се прилагат следните административни санкции: 

•    До 3% от установена площ – няма санкция, а подпомагането е за установената площ;
•    Между 3% (или 2 ха) и 20% – размерът на помощта се изчислява въз основа на установената площ, намалена с двойния размер на установената разлика;
•    Между 20 и 50% – за съответната група култури не се отпускат субсидии;
•    Над 50 % – за съответната група култури не се отпускат субсидии и се налага допълнителна санкция, равна на размера на помощта или подпомагането, отговарящи на разликата между декларираната площ и площта, установена в съответствие с чл. 18.

От ДФЗ припомнят, че през 2016 г. бе въведено т.нар. правило за „жълт картон“. У нас то се прилага по отношение на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), Схемата за преразпределително плащане (СПП), Схема за млади земеделски стопани (МЗС), Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС), мярка 12 и мярка 13 от ПРСР.

Какво носи този жълт картон на провинилите се производители, вижте ТУК.