Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане близо 5 млн. лв. (4 910 088,64 лв.) към 10 бенефициера по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.), съобщиха от пресофиса на фонда. 

Положението при слънчогледа не навсякъде е розово

Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 310 812,19 лв. по 3 проекта;

- 4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще получат 2 367 358,67 лв.;

- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 212 717,78 лв. по 2 проекта;

 - по един проект по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 19 200 лв.