Започна изплащането на 10 716 060,03 лв. към 25 бенефициери по Програма за развитие на селските райони, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Подпомагането по мерки е за последната седмица, както следва:

•    подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 3 689 937,74 лв. по 7 проекта;
•    подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 323 824,60 лв. по 1 проект;
•    по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – 21 033,60 лв. по 1 проект;
•    подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 242 882,80 лв. по 2 проекта;
•    подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 5 979 461,07 лв. по 8 проекта;
•    по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ – 286 988,42 лв. по 4 проекта;
•    по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ – 20 765,50 лв. по 1 проект;
•    подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ – 151 166,30 лв. по 1 проект.