Още 21 бенефициенти ще получат над 10 млн. лв. (10 026 017,23 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Оторизирани са плащанията към бенефициентите по следните мерки и подмерки:

•    4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 2 974 567,95 лв. по 5 проекта;
•    6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 19 965,08 лв. по един проект;
•    7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 5 492 806,14 лв. по 6 проекта;
•    19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ – 401 518,17 лв. по 5 проекта;
•    19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ – 35 580,75 лв. по 3 проекта;
•    20 „Техническа помощ“ – 1 101 579,14 лв. по един проект.