В дневния ред на Комисията по земеделие в Народното събрание е записано изслушване на министъра на земеделието Кирил Вътев.

Като втора точка е записано изслушване на представител на Панамин – Австрия и Ника Инкорпорейтид ООД относно категоризиране на допустимите органични торове, почвени подобрители, микробиални препарати и продукти за растителна защита в първа професионална категория за употреба във връзка с прилагане на екосхема 3 от Стратегическия план и подробните правила за приложение в Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Трета точка е представяне и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 49-354-01-67, внесен Христо Даскалов и група нар. пр. на 21 юни 2023 г. – за първо гласуване.

Като четвърта точка ще се разглежда Закона за горите.