Остава по-малко от седмица преди отварянето на приема на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР, който е планиран за 19 април. След две извънредни заседания на работната група и получени официални становища за корекции в първоначалния проект за насоки, земеделското министерство публикува Работен вариант на Условията за кандидатстване.

МЗХГ отговаря: Няма да има забавяне по приема на подмярка 4.1

В прикачения файл са включени две папки – приложения за попълване и приложения за информация. Ще ви представим вторите, в които са отразени бележки от постъпилите коментари в процеса на обществено обсъждане.

Приложение 1: Инвестиции по „Следващо поколение“

Представен е списък на инвестиционни разходи, които допринасят към изпълнение на целите на Инструмента „Следващо поколение“. Обяснява се подробно какви точно дейности са допустими във връзка с опазване на околната среда, включително ВЕИ, както и какво се разбира под иновативни за стопанството технологии.

Приложение 6: Селскостопански продукти

Тук е включен списък на допустимите непреработени земеделски продукти в двата сектора – растениевъдство и животновъдство.

Приложение 8: Калкулатор за земеделска техника

Първо е желателно да се запознаете с инструкциите за ползване на калкулатора, с който да направите оценка на капацитета на земеделска техника. Трябва да посочите мощност на самоходната техника, за която кандидатствате, използвани земеделски площи и общ размер на земята по проекта. 

Приложение 9: Опазване на водата от нитрати

Вижте списъка на инвестиционните разходи, свързани с прилагане на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. Тя касае опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Приложение 10: Нитратно уязвими зони

Тук може да видите дали вашата община попада в списъка с нитратно уязвими зони.

Приложение 11: Селски райони

Запознаейте се със списъка на селските райони по области и общини.

Приложение 12: Списък с активи

Посочени са активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи, създаване на трайни насаждения и земеделска техника.

Приложение 16: Приоритетни сектори

Вижте дали културите или животните, които отглеждате, попадат в списъка с чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Етеричномаслени и медицински култури“ и „Животновъдство“.

Приложение 17: Оперативна печалба

Вижте как да изчислите средноаритметичния размер на оперативната си печалба за последните три финансови години.

Приложение 22: Инструкция за електронен формуляр

Тук имате подробни указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектното си предложение по подмярка 4.1.

В допълнение може да се запознаете с оценителните таблици за административно съответствие и допустимост (Приложение 14) и за техническа и финансова оценка (Приложение 15). Вероятно ще има и още новости около приема, защото Управляващият орган на ПРСР продължава да работи върху отразяване на постъпилите коментари, уверяват от ресорното ведомство.