Политическата ситуация след изборите в момента поставя много въпросителни и това няма как да не се отрази и в сектора на селското стопанство. 

Приемът по подмярка 4.1

Съвсем резонно е да се запитаме дали няма да има забавяне в планираните приеми и цели, по които се работи в Министерството на земеделието, храните и горите, и които касаят пряко земеделските производители. 

Попитахме министерството: 

- Има има ли риск от забавяне на приема по подмяка 4.1 или друг очакван прием в близките месеци?

- Все така ли остава 19 април датата на отваряне на приема по подмярка 4.1?

- Кога се очаква окончателният вариант на насоките за приема по подмярка 4.1?


Отговориха ни: 

Проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1, във връзка с предстоящия прием на заявления за подпомагане през календарната 2021 г., беше публикуван за обществено обсъждане на 22 март 2021 г., а седмица по-късно срокът беше удължен до 5 април. 

След неговото изтичане постъпиха множество коментари, предложения и становища от заинтересованите страни.

Междувременно бяха проведени две заседания на работната група по подмярка 4.1, в рамките на които с представители на браншовите организации детайлно бяха дискутирани отделните текстове от насоките - условия и изисквания за допустимост на кандидатите и проектните предложения, финансови параметри и т.н.

Към настоящия момент УО на ПРСР работи усилено в посока отразяване на всички постъпили предложения от бранша, с цел прецизиране на условията за кандидатстване по подмярката. 

Очаква се стартирането на приема на проектни предложения да започне на вече обявената дата - 19 април.   

Окончателният вариант на насоките за кандидатстване, с отразените предложения на браншовите организации, ще бъде готов в кратки срокове и заинтересованите страни ще имат възможност да се запознаят с него преди стартиране на приема по подмярката.