Браншови организации от приоритетните сектори - “Животновъдство”, “Плодове и зеленчуци”, “Пчеларство” и “Млади фермери” ще настояват да се представи методиката, залегнала за определянето на Стандартния производствен обем (СПО), както и да се поясни какво се има предвид под “финансов инструмент”, научи Агри.БГ. Това ще стане в обща позиция относно подготвяните интервенции за финансиране по бъдещата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която следва да е входирана най-късно до 17:00 ч. на 12 ноември. 

Вижте предложенията за финансирането по ПРСР

Агри.БГ вече запозна читателите си с по-любопитните моменти от четири от проектите на интервенции

Ето и по-подробно какви предложения ще отправят организациите към ресорното ведомство. 

СПО

Браншът ще настоява да се намали заложеният в проекта минимален СПО от 20 001 евро. Организациите от приоритетните сектори искат още и намаляване на определения таван от 3 млн. евро на 1,5 млн. евро, както и да се помисли за унаследяването и приемствеността в новата ОСП.

Проект: Вдигат границите на СПО за малките стопани

Смущаващ за бранша е предложеният таван за младите фермери да е 30 000 евро, а за малките стопанства 20 000 евро, като обаче предложеното СПО и при двете направления е едно и също. 

Според бранша има вариант дори СПО в новата ОСП трябва да се запази в сегашния си размер от 8 000 евро, тъй като към момента при малките производители не се отчита ръст.

Ако това не стане, ще се освободи един огромен бюджет за най-големите в сектора, което отново ще доведе до изкривяване и неравностойно разпределение на средствата по ПРСР.

Инвестиции

Едно от предложенията на организациите от приоритетните сектори е таванът за финансовата помощ за инвестиции за един проект да бъде намален от до 1 000 000 евро на 500 000 евро, с цел да се реализират повече проекти. А таванът за техника да бъде 250 000 евро.

Също така браншът ще настоява да се уеднаквят процентите за инвестиции, по примера на подмярка 4.1, а именно -  30% + 30% за приоритетните сектори. Като същевременно финансовата помощ  за приоритетните и чувствителните сектори да изглежда така: 40% + 30% = 70% грант, колкото е и финансовия инструмент.

Що е то малък, среден и голям земеделски производител?

Малки и млади фермери

При младите и малките земеделски стопани браншът настоява да се вдигне предложеният процент за инвестиции от 10 на 25% и да се увеличи гранта от 20 000 на 30 000 евро.

Инвестиции в неземеделски дейности

По мярката за инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони браншът настоява да се увеличи предложението за регистрираните кандидати от 12 месеца на 36 месеца. Като организациите настояват бенефициентите, които могат да кандидатстват по мярката, да са търговски или юридически лица, регистрирани по Търговски закон или Закона за кооперациите, в това число и групи и организации на производители с признат статут. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg