Фермерите в България няма да са задължени да оставят земеделска земя под угар през тази година.

Четете още: Възможно ли е малките семейни ферми сами да избират модела на подпомагане?

 

Страната ни ще прилага дерогация за референтната 2024 г. по отношение на новия регламент за Стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята № 8 (ДЗЕС 8). Министерство на земеделието и храните е изпратило нотификация до Европейската комисия, съобщават от пресофиса на аграрното ведомство. 

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) представляват набор от европейски стандарти, познати и като „условност“. Тяхното прилагане допринася за опазване и подобряване на околната среда и климата. Земеделските стопани следва да спазват изискванията на тези стандарти в своите стопанства, за да получат финансово подпомагане по съответните интервенции на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

 

На 12 февруари Европейската комисия прие цялостен регламент за освобождаване по отношение на прилагането на Стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земята ДЗЕС 8. До 28 февруари страните – членки трябва да уведомят Европейската комисия, ако желаят да се възползват от опцията за спиране на задължителната угар. 

Регламентът ще влезе в сила на 14 февруари, и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година, т.е. до 31 декември 2024 г. 

Новият регламент предвижда отделяне на минимален дял от поне 4 % от обработваемата земя на ниво стопанство за непроизводствени площи и елементи, включително земя, оставена под угар и/или култури, които обогатяват почвата с азот, и/или междинни култури. 

Междинните култури следва да се отглеждат без използване на продукти за растителна защита. Когато такава междинна култура се отглежда след основна култура върху площта, заделена за изпълнение на първото изискване на стандарт за ДЗЕС 8, държавите членки следва да прилагат тегловен коефициент 1 при изчисляването на размера на непроизводствените площи. 

От аграрното министерство заявяват, че с направените промени и с приложената дерогация, се гарантира, че плащанията ще се извършват само за задължения, които надхвърлят първото изискване на ДЗЕС 8 по отношение целите на екосхемите, посочени в изменения регламент, както и на агроекологичните цели, свързани с климата и други ангажименти за управление, посочени в него и установени от държавите-членки в техните стратегически планове за ОСП за годината на заявяване – 2024 година.