Всеки девети хектар земеделска земя в България, вписан в регистрите преди двадесет години, днес вече не се използва за селско стопанство.
 
 
В периода от 1998 г. досега използваните земеделски площи са намалели с 10.9% - от 5 645 089 хектара  на 5 029 529 хектара, стана ясно от агростатистиката на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Ведомството публикува Окончателни резултати за заетостта и  използването на територията на България през 2017 г. от системата БАНСИК – Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура. Първото проучване по системата е проведено за 1998 г., като това позволява да се извършва проследяване на сравними данни за дълъг период в сектора.
 
Източник: МЗХГ, БАНСИК
 
Използваната земеделска площ у нас през 1998 г. е била 50.9% от общата площ на страната. През годините тя намалява до 44.8% (4 976 815 хектара)през 2014 г., като следва ежегодно увеличение и през 2017 г. достига 45.3%.
 
В категорията „Използвана земеделска площ“ (ИЗП) се включват обработваемата земя, трайните насаждения, разсадниците, постоянно затревените площи и семейните градини. През 2017 г. се наблюдава увеличение на тази площ с 0.2% спрямо предходната година.
 
 
В същото време обработваемата земя в България се е увеличила през последните 20 години с 2.4% или с 81 698 хектара – от 3 392 127 хектара през 1998 г. на 3 473 825 хектара през 2017 г.
 
 
Източник: МЗХГ, БАНСИК
 
Категорията „Обработваема земя“ обхваща площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с житни и бобови треви, угарите и оранжериите, посочва агростатистиката на МЗХГ.
 
 
Положителна тенденция се наблюдава и при необработваните земи. Преди двадесет години тяхната площ е била 278 514 хектара или 2.5% от територията на страната.
 
До миналата година тя е намаляла с 30%, като за 2017 г. са отчетени 159 959 хектара необработвани земи или 1.8% от територията на България. По този показател положението е било особено неблагоприятно през 2001 г., когато необработваните земи са били почти два пъти повече, отколкото миналата година – 355 900 хектара.