България ще бъде домакин на 43-тата конференция на директорите на разплащателните агенции в ЕС. Събитието ще се проведе в София от 16 до 18 май 2018 г. Това каза изпълният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Живко Живков по време на 42-та конференция.
 
 
На нея той бе отличен със съдийско чукче - символ на ротационното домакинството на форума. Церемониалният акт се състоя в град Тарту, Естония. От българска страна участваше и заместник изпълнителният директор на ДФЗ Атидже Алиева-Вели. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейската сметна палата. 
 
Участниците във форума обсъдиха прилагането на ОСП 2014-2020, новите технологии и завишения контрол при процедурите за управление на риска. Тези елементи са част от инструментариума, чрез който разплащателните агенции следят правилното разходване на финансовите средства от националните бюджети и този на ЕС. 
 
Акцент в презентациите беше поставен върху процесите на електронизация и роботизация при приема и обработката на заявления както по схемите базирани върху ИСАК, така и по тези, извън ИСАК. Интерес предизвикаха представените нововъведения при електронните системи на разплащателните агенции, получили световни призове за иновации в земеделието. 
 
 
Друг акцент на конференцията беше поставен и върху ОСП и новите технологии, в контекста на повишаване ефективността на контрола при разходване на средствата. На фокус беше поставен последния доклад на Европейската сметна палата – „Какво се промени през 2016 г.?” Беше обсъден и текущия статус на преговорите за Омнибус и процеса към ОСП след 2020. Предложението за регламент „Омнибус“ представлява втория етап в опростяването на ОСП и идва след поредица мерки, приети чрез промени в делегирани актове и актове за изпълнение на ЕК и нейни насоки.
 
Директорите на разплащателните агенции подписаха обща декларация за внедряване и използване на новите технологии в администрирането на дейностите. Проведени бяха и три тематични работни групи, които разгледаха детайлно новите решения при променяща се нужда от достъп до данни, 100% мониторинг – като нов начини за извършване на контрол и възможностите за въвеждане на напълно автоматизиран процес при прилагане на ИСАК.