Националната биоасоциация (НБА) остро разкритикува проекта на Наредба №4/2015г., за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие”. Според нея той трябва бъде изцяло оттеглен, като всички спорни моменти да бъдат обсъдени отново от експертния състав на земеделското министерство и браншовите организации.

Кампания 2021: Мярка 11 се отваря и за нови кандидати в преход

Мнението на асоциацията е, че с проектонаредбата се създават изкуствени условия за източване на евросредства, за заявяване на огромен по обем площи, които не са регистрирани в СИЗП, както и за завишено и неефективно подпомагане на крупни земеделски стопани.

Всъщност именно с цел ограничаване на злоупотребите с еврофинансиране и наличието на така наречените „чертожници“ в агроекологичните мерки, беше наложен таван на площите на всеки бенефициент:

а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.

“С настоящия изменение на наредбата, след въвеждане на чл.11б и 11в, изрично се разширява тавана, като той се прилага за всяка от площите с полски култури, вкл. фуражни култури, ароматни и медицински култури”, коментират от НБА.

Фермерите обясняват, че новите изисквания дават възможност след изменението на наредбата, през Кампания 2021 един стопанин да бъде подпомаган, например както следва:
-50 ха – трайни насаждения – съгласно досегашния таван;
-нови 50 ха – полски култури;
-нови 50 ха – ароматни и медицински растения;
-нови 50 ха – фуражни култури

НБА: Именно оттук могат да се създадат и изкуствените условия и допълнителното финансиране!

Промени се правят и при постоянно затревените площи, както и при фуражните култури. 

При ново драстично намаление при постоянно затревените площи от досегашните 2ЖЕ/1 ха на 0.3 ЖЕ/1 хе имаме близо 7 пъти намаление на изискуемото съотношение. Това своя страна означава, че с едни и същи животни до момента, ще могат да се заявят 7 пъти повече площи – без таван в подпомагането. При фуражните култури е същото, обясняват от асоциацията.

“Според нас това е нормативно създадено изкуствено условие, с едни и същи животни, да се чертаят 7 пъти повече площи. А ако категорията на земята е 7 или по голяма, това допуска 14 пъти по-голямо очертаване на пасища, след прилагане на разпоредбата на чл, 37и, ал.4”, добавят оттам.

Съгласно чл. 37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи разпределението на пасища, мери и ливади, се извършва по следния начин:

Животни предназначени за мляко

Животни за месо и автохтонни (местни)

I – VII категория

VIII – X категория

I – VII категория

VIII – X категория

15 дка (за 1 ЖЕ)

30 дка (за 1 ЖЕ)

20 дка (за 1 ЖЕ)

40 дка (за 1 ЖЕ)

Но нека дадем няколко примера.

Пример 1: Ако имате 10 овце х 0.15 ЖЕ се равняват на 1.5 ЖЕ. За тях се полагат ливади и пасища до VII категория 15 дка х 1.5 ЖЕ = 22.5 дка

 

Пример 2: Ако отглеждате животни за производство на мляко и имате 5 говеда над 2г. и 2 животни от 6м до 2г. Това прави 5х1 ЖЕ  =5 + 2х0.6 ЖЕ = 1.2 или общо 6.2 ЖЕ. За тях се полагат 6.2 ЖЕ х 15 дка = 93 дка (при кат. на земята от I – VII) или 6.2 ЖЕ х 30 дка = 186 дка (при кат. на земята от VIII - X).

Асоциацията не приема и възможността бенефициент да продължи ангажимента си, ако не е спазил досегашната разпоредба за 90% припокриване на площта, като ангажимента продължи само за останалите площи, при положение, че за отпадналите площи не е налице правно основание.

“Това изключение означава, че всички бенефициенти по мярка 11 следва да спазват 90% припокриване. Само бенефициентите, чиито договори за наем/аренда са изтекли, могат да не го спазват. Според нас правилото е дискриминационно и води до неравнопоставено положение между бенефициентите, което е незаконосъобразно и неправилно”, категорични са от НБА.

Оттам обясниха, че не приемат и създадената нормативна възможност за прилагане на по-кратки агроекологични ангажименти.

“Практиката до момента показва, че не може да се приложи никаква агроекологична дейност, която би довела до полза, която да се прилага 1-2 година. Агроекологичните дейности са продължителен процес, който дава своите плодове, чрез наслояване при прилагане на агроекологичната дейност във времето. България е всеизвестна със своята корупция, източването на европейски средства и всякакви измами и схеми. Затова ние не желаем прилагането на тази възможност, тъй като това ще доведе единствено и само до кражби на евросредства”, пишат в мотивите си фермерите.