256 са специализираните малки обекти за дестилиране по смисъла на чл. 4, т. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове на територията на Митница Варна, които са с валидни регистрации. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници”. В обектите може да има монтирани различен брой съоръжения за извършване на дестилация, но общата вместимост не може да надхвърля 1000 литра.

 

Всички регистрирани обекти отговарят на определени изисквания. На задължителна регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове подлежат специализираните малки обекти за дестилиране, както и обектите за винопроизводство на малки винопроизводители. "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, с обща вместимост на съдовете до 1 000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове- собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.

 

"Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година. Собственици или наематели на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт.

 

Искането за регистрация на обекта се подава до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността по образец съгласно приложение № 6 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Искането може да се подава и по електронен път. Към искането за регистрация на обекта се прилагат документите по чл.57, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове. Удостоверение за регистрация се издава само на един собственик/наемател.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!