Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Част от него са плащанията за селскостопанската политика. Преди да се потопим в прогнозните цифри за 2021 – 2023 г., нека си припомним колко са получили фермерите от държавния бюджет за 2019 г. и 2020 г. до момента.

Десислава Танева: Предлагаме 900 млн. лв. за напояването

От държавния бюджет

2019 г.
Към края на месец декември 2019 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) e изплатил субсидии в общ размер на 301,0 млн. лв. Те се разпределят по следния начин: 133,7 млн. лв. за държавна помощ; 80,1 млн. лв. за преходна национална помощ за тютюн; 82,7 млн. лв. за преходна национална помощ за сектор „Животновъдство“ и 4,0 млн. лв. средства за ДДС по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

2020 г. към момента
Към края на месец септември 2020 г. ДФЗ e изплатил субсидии в общ размер на 186,6 млн. лв. Те включват: 91,7 млн. лв. за държавна помощ; 75,6 млн. лв. за преходна национална помощ за тютюн; 15,8 млн. лв. за преходна национална помощ за сектор „Животновъдство“ и 3,4 млн. лв. средства за ДДС по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

2021 – 2023 г.
По бюджета на ДФЗ за периода 2021 – 2023 г. са предвидени общо средства в размер на 300,4 млн. лв. годишно за изплащане на държавни помощи, преходна национална помощ за тютюн, преходна национална помощ за животни, схеми за извънредна помощ на земеделски стопани по селскостопански пазарни механизми, средства за ДДС пазарни мерки и национални доплащания за предходни кампании.

Обща селскостопанска политика (ОСП) за 2021-2023 г.

По схемите за директни плащания на земеделски стопани за сметка на ЕС се предвижда да бъдат усвоявани: през 2021 г. – 1 604,9 млн. лв.; през 2022 г. и 2023 г. – по 1 567,4 млн. лв. годишно.

Пазарни мерки
Мерките за пазарна подкрепа за периода 2021-2023 г. могат да включват различни механизми – интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, мляко; помощи за повишаване на консумацията на някои продукти; пазарна подкрепа за лозаро-винарския сектор, пчеларство, плодове и зеленчуци и други.

•    Общият бюджет за финансиране на пазарни мерки за 2021 г. е в размер на 113,8 млн. лв., от които 76,0 млн. лв. са средства от ЕС и 37,8 млн. лв. национално съфинансиране;
•    За 2022 г. са планирани 117,9 млн. лв., от които 37,8 млн. лв. от националния бюджет;
•    За 2023 г. прогнозата за плащане е в размер на 117,9 млн. лв., в това число 37,8 млн. лв. национални средства.

Съгласно законодателството на ЕС национално съфинансиране се прилага по следните пазарни мерки: Схема „Училищен плод“; Схема „Училищно мляко“, „Подпомагане на групи производители на плодове и зеленчуци“; Подпомагане в сектор Вино – мярка „Промоции на вина в трети страни“; „Публична интервенция на зърно“; „Национална програма по пчеларство“, „Промоционални програми за земеделски продукти“ и Схема „Оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци“.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

По линия на втория стълб на ОСП ще се изплащат средствата за развитие на селските райони, както следва:

•    За 2021 г. – 1 123,3 млн. лв., от които 922,3 млн. лв. са средства от ЕС и 201,0 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания;
•    За 2022 г. – 942,1 млн. лв., от които 779,6 млн. лв. са средства от ЕС и 162,5 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания;
•    За 2023 г. – 1 277,9 млн. лв., от които 1 033,1 млн. лв. са средства от ЕС и 244,8 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания.

В средносрочен план средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за селскостопанската политика са следните: