Животновъдите ще получат държавна помощ de minimis в размер на 7 578 000 лева. Това реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ на свое редовно заседание.

 

С нови ставки изплащат извънредната помощ до 1 септември

 

Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ е определен както следва:

 

 

-  за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици - 7 лв./ животно;

- за земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави - 7 лв./ животно;

- за земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки – 3,73 лв./животно.

 

На подпомагане по de minimis подлежат земеделски стопани, които са заявили едри и дребни преживни животни по схемите на директните плащания за Кампания 2017.

ДФ „Земеделие“ ще подготви указания за предоставяне на финансовата подкрепа. Индивидуалният таван за подпомагане по de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2015-2017 г.).