Очакванията на земеделските производители, че ще бъдат изключени от действието на Закона за горивата, не се оправдаха.

Фермерите очакват промени в Закона за горивата

„Държавен вестник“ публикува днес Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

Документът влиза в сила от 26 юли тази година и предвижда редица допълнителни административни задължения за стопаните, които имат бази за зареждане с гориво на селскостопанската техника.

По силата на закона и на наредбата земеделските производители ще трябва да се впишат в националния регистър на лицата, които работят с горива, въпреки че фермерите са крайни потребители, а не търговци на нефтени продукти.

Националният регистър ще се води от Министерството на икономиката.

Освен това земеделците със собствени резервоари ще трябва да водят и свои специални регистри, като изискването е да вписват незабавно подробни данни за всяка доставка на гориво или за зареждане на камиони и селскостопанска техника.

Наредбата: „Специалният регистър се води на хартиен носител или в електронен формат. Всяко действие, подлежащо на вписване в специалния регистър, се вписва незабавно от регистрираното лице, от неговия законен или упълномощен представител."

Благоприятно за фермерите е, че за тях отпадна изискването да внасят банкови гаранции за коректното изпълнение на изискванията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), както е пълното наименование на Закона за горивата.