Европейската комисия даде зелена светлина на цялостна система за етикетиране на храни, показваща благосъстоянието на продуктивните животни през целия им жизнен цикъл. В доклад на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) се казва, че за да може системата за етикетиране да бъде ефективна, важно е обаче Европейската комисия да се ангажира със задължителен етикет за Метода на Производство (MП+), който гарантира хармонизирано възприемане от хранителната промишленост в Европейския съюз.

Важното от седмицата - чуйте в AgriПодкаст

MП + е най-прозрачният, прогресивен и справедлив метод за етикетиране. Той дава ясни обяснения на потребителите за това как се отглеждат животните, както и дава възможност за сравнителен анализ сред съществуващите етикети, се казва в доклада. Методът позволява развиване на стандартите за хуманно отношение към животните, като стимулира подобрения в благосъстоянието на животните и може да се използва за представяне на всички продукти, произведени при различни нива на хуманно отношение към животните. 

ЦОРХВ: Той предоставя на земеделските производители прозрачен начин да демонстрират своите постижения в областта на хуманното отношение към животните, като дава възможност за справедлива компенсация на техните усилия и вложения.

Предвижда се етикетирането да започне като доброволно и възможността за превръщането му в задължително да бъде оценена на по-късен етап. Някои виждат в тази пожелателност обаче и слаби страни. Eurogroup for Animals иска обхватът на етикета да включва от минималните стандарти на ЕС до премиум стандартите, като също така ясно се посочват продуктите, които не отговарят на минималните стандарти на ЕС за хуманно отношение към животните, за да се гарантира ефективността на етикета.

Други резерви идват от това, че понастоящем съществуват дузина различни схеми за етикетиране , които включват критерии за хуманно отношение към селскостопанските животни в поне шест европейски държави, рискувайки единния пазар да стане фрагментиран.

Европейската комисия има за цел да противодейства на тази тенденция и се очаква да представи предложение за хармонизирана схема за етикетиране на продуктите в контекста на стратегията „От фермата до трапезата“ .
Вижте целият текст на ЦОРХВ тук.