По традиция в началото на второто полугодие Управляващият орган на ПРСР публикува актуализирана Индикативна годишна работна програма за приемите до края на годината. Писменото съгласуване с членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР бе на 28 юни.

Готови ли сте? Стартират теренните проверки

До края на годината са планирани приеми по осем подмерки. Това, което прави впечатление, е промяната в бюджетите на две от тях, като тази, която особено вълнува младите стопани, е подмярка 6.1. Нейният общ бюджет е намален наполовина – от 24,6 млн. евро на 12,5 млн. евро. 

Запознайте се с пълната Актуализирана индикативна годишна програма за приемите по Програмата ТУК. 

Междувременно продължават да се приемат проектни предложения по подмярка 4.1 за инвестиции в стопанствата. Крайният срок е 30 септември, а в началото на юли стана ясно, че в рамките на приема се отпускат допълнителни 63 млн. лв. само за животновъди

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

По първоначален план приемът се очакваше да бъде от април до юни, но заради прецизиране на насоките за кандидатстване той беше изместен за периода юли – ноември. Общият бюджет е 197 956 861 евро, с минимален размер на допустимите разходи – 15 000 евро, и максимален – до 3 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране е 35-75%.

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“

Кандидатстването се очаква в периода септември – ноември. Общият бюджет е редуциран до 12,5 млн. евро с максимален размер на БФП за проект в размер на 25 000 евро.    

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Приемът е планиран отново наесен – от септември до ноември. Общият бюджет е 20 млн. евро, а максимален размер на БФП за проект – 15 хил. евро.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Проектни предложения ще се приемат от октомври до декември. Заделен е общ бюджет от 6,5 млн. евро, като 450 хил. евро е максималният размер на допустимите разходи на проектно предложение, а 60-100 % е максималният процент на съфинансиране.

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“

Този прием също беше изместен във времето. Трябваше да стартира още през март, но сега се очаква да започва през октомври и да продължи до края на годината с общ бюджет от 15 млн. евро. Допустими кандидати са организации, провеждащи научно-изследователска или образователна дейност.

Подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“

Приемът се очаква в периода октомври – декември с общ бюджет от 1 599 218.74 евро. Той ще бъде отворен както за публични, така и за частни консултантски организации.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 

Документи ще се приемат в периода септември – декември с общ бюджет от 3,5 млн. евро. Допустими кандидати са местни общности, като максималният процент на съфинансиране е до 100 %.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

Приемът е текущ през 2021 г., с бюджет от 4,47 млн. евро и максимален процент на съфинансиране до 100 %. Допустимите кандидати са одобрени МИГ.