Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони провежда заседание, на което се обсъжда проект на критерии за оценка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР 2014-2020. 
 
Управляващият орган на ПРСР предлага за минимален брой точки по критериите за оценка, необходими за допустимост на едно заявление за подпомагане, да бъде в размер на 10 точки.
 
Фермер.БГ публикува проекта на таблица с критерии за оценка приложими за проектни предложения по подмярка 4.2:

 

Критерии за оценка на проекти

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Масимален брой точки

Точки

1

Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори

 

 

30

 

1.1

 

Проекти с инвестиции и дейности насочени в чувствителни сектори

Над 75% от преработените суровини и получените крайни продукти са съставени от култури или продукти от животински произход попадащи в обхвата на чувствителните сектори.

30

ДА - 30 т.
НЕ - 0 т.

2

Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в хранително вкусовата промишленост

 

 

10

 

2.1

 

Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за земеделското стопанство и/или предприятието

*

5

ДА - 5 т.
НЕ - 0 т.

2.2

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството или предприятието

*

5

ДА - 5 т.
НЕ - 0 т.

3

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса

 

 

5

 

3.1

 

Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане подпомагани по мярката и/или инвестиции водещи до намаляване на емисиите.

Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:
1. Регламент /ЕО/№ 853/2004 /чл.10, §3, Приложение III, ГЛАВА II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;
2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /, които водят до намаляване на емисиите.

5

ДА - 5 т.
НЕ - 0 т.

4

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти

 

 

10

 

4.1

 

Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продукти

Над 75% от обема на планираната за преработка и производство продукцията посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана;
100% от обема на планираната за преработка и производство продукцията посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана;

10

Над 75% - 8 т.;
100% - 10 т.;

5

Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост

 

 

20

 

5.1

 

Проекти насърчаващи интеграцията на земеделските производители

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/.

20

ДА - 20 т.
НЕ - 0 т.

6

Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони

 

 

20

 

6.1

 

Проекти които се изпълняват на територията на селските райони в страната

*

8

ДА - 8 т.
НЕ - 0 т.

6.2

Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност.

С извършване на инвестицията кандидата ще създаде определен брой работни места:

12

До 5 работни места - 7 т.;
От 6 до 10 работни места - 10 т.;
Над 10 работни места - 12 т.;

6.3

Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност.

С извършване на инвестицията кандидата ще запази съществуващите /към края на предходната календарна година/ и ще създаде определен брой нови работни места:

12

До 5 /съществуващи работни места плюс не по - малко от 2 нови работни места/ работни места - 7 т.;
От 6 до 10 /съществуващи работни места плюс не по - малко от 4 нови работни места/ работни места - 10 т.;
Над 10 /съществуващи работни места плюс не по - малко от 8 нови работни места/ работни места - 12 т.;

7

Проекти, изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други специфични ограничения

 

 

5

 

7.1

 

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната - област Плевен

 

1

ДА - 1 т.
НЕ - 0 т.

7.2

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната - област Ловеч

 

2

ДА - 2 т.
НЕ - 0 т.

7.3

Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната - област Видин, област Враца и област Монтана

 

5

ДА - 5 т.
НЕ - 0 т.

 

ОБЩО

100

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!