Регистрираните ветеринарни лекари най-малко веднъж на 2 месеца ще извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, с които имат договори за обслужване. Това гласи промяна в приетия на второ четене от Народното събрание Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

[news]

Промените в Закона целят създаване на правно основание за издаване на наредба за реда и условията за извършване на последващ контрол върху дейността на лицата, осъществяващи официалния контрол. Предвиждат също програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози да се приема за период от три години, съобщава Фокус.
 
Финансирането на мерките и дейностите по профилактиката ще се осъществява както и досега под формата на държавна помощ от Държавен фонд "Земеделие“.
 
Въвеждат се допълнителни изисквания към ветеринарните лекари, упражняващи ветеринарномедицинска практика и се завишват санкциите за нарушения от тях. 
 
Актуализирането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ ще става в рамките на 48 часа от настъпването на дадено събитие. Освен това, регистрираните ветеринарни лекари ще трябва да сключват договори за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и със съответната Областна дирекция по безопасност на храните, на чиято територия ще извършват дейностите. 
 
В случаите на възникнало съмнение за болести, за които съществува риск от разпространение или риск да доведат до значителни икономически загуби, се промените регламентират екипи от ветеринарни лекари от системата на БАБХ да извършват съответните проверки. 
 
Въвежда се и задължение собствениците на животни и ползвателите на животновъдни обекти да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, както и официалния ветеринарен лекар при влошаване общото състояние на животните. Важна промяна е забраната за отглеждане на животни, на които не са извършени мероприятията по програмата за профилактика, забрана за неправомерно използване или неправомерна подмяна на средства за идентификация и забрана за пускането на животни извън животновъдния обект без придружител. 
 
Създава се възможност да се отнемат в полза на държавата животни, за които не са спазени забраните на закона, включително изискванията за идентификация и задължителните мерки за надзор и профилактика. Отнетите животни, в зависимост от вида на нарушението и степента на риска, ще се насочват за обезвреждане в съответните обекти за обезвреждане или ще се предават безвъзмездно на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги. 
 
С новите правила се регламентира възможността дейности по обезвреждане на странични животински и производни от тях продукти да могат при необходимост да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне. 
 
Въвежда се и регистрационен режим за операторите, които търгуват със странични животински продукти и продукти, получени от тях, без да ги съхраняват.