Максималният размер на разходите по проект или проекти поЛозаро-винарската програма подадени от един кандидат, в рамките на един прием, ще бъде 3 000 000 лева. Това става ясно от проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г., публикуван от Земеделското министерство.

 

С промени в наредбата се предлага и създаване на работна групаза управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на браншовите организации, представители на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по лозата и виното и Държавен фонд „Земеделие“. Постоянната работна група прави предложения за промени в Националната програма, за преразпределение на бюджета между мерките и дейностите и за лимитите за финансиране на допустимите разходи.

 

Срокът за окончателното плащане се съкращава от 4 месеца от подаване на проекта до 50 дни.

Оценката на проекти ще бъде чрез точкуването на проектите, като в проектонаредбата се псочва, че постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за оценка. Съответствието с критериите за оценка се преценява, въз основа на приложените към заявлението за подпомагане документи. Допустими за подпомагане са проекти, получили минимум 5 точки в съответствие с критериите за оценка, съгласно Приложение № 6. Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред, до размера на определения за съответния прием бюджет. В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет, определен в заповедта на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за съответния период на прием, е недостатъчен, се извършвакласиране според реда на приемане на заявленията (дата, час, минута). При наличие на възможност за прехвърляне на средства, Постоянната работна група с решение извършва изменение на бюджета за съответния период на прием.
 

Всички предложени промени и приложението с точките можете да видите в проекта на Наредба 2:
 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НП за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!