В дневния ред на пленарното заседание на Народното събрание (НС) през тази седмица е включено отново второ гласуване на Законопроекта за защита на растенията. Проектът мина на първо четене през октомври 2013 г., след което беше подложен на няколко пъти на обсъждане. За второ четене в зала беше внесен на 4 юни 2014 г., но до момента текстовете не са окончателно приети.

 

В общите разпоредби на законопроекта са определени предметът на закона, мерките по прилагането на европейското законодателство в областта на растителната защита, изброени са публичните регистри и дейностите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в страната.

 

Във връзка с опазването на земеделските култури от икономически важните вредители се въвежда изискване да бъдат прилагани общите принципи за интегрирано управление на вредителите. Определят се условията и редът за извършване на интегрирано производство на растения и растителни продукти, и ред за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически важни вредители.

 

По отношение на фитосанитарния контрол е разписан ред за движение, внос и износ на растенията и растителните продукти, както и за осъществяване на фитосанитарен контрол при транзитно преминаване и реекспорт. Дава се право на БАБХ да делегира част от правомощията си на юридически лица, изпълняващи публични функции и отговарящи на съответните условия. Министърът на земеделието и храните ще може да разпорежда прилагане на спешни мерки при непосредствена опасност от разпространение на карантинни вредители.

 

По отношение на продуктите за растителна защита е предвидено те да се разрешават за пускане на пазара и употреба, когато отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на национални изисквания за ограничаване на риска, одобрени от изпълнителния директор на БАБХ. Разписани са също административни процедури за разрешаване на пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!