Три вида промени да влязат в сила от Кампания 2019 по директни плащания, в обвързано подпомагане при животновъдните схеми. Това предлага проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
 
Целта на наредбата е да промени сега действащото законодателство в областта на директната подкрепа, и по-конкретно в наредбите, определящи условията за допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане. Това се прави с оглед на нотифицираните на 1 август до Европейската комисия (ЕК) изменения в схемите.
 
След дискусии с бранша и формиране на работна група, бяха обобщени три вида промени, касаещи животновъдите, участващи в схемите по обвързана подкрепа.
 
На първо място това е промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането. 
 

Какво значи това?

Сегашният проект на наредба предлага подпомагането да бъде за първите 30 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 30-ото допустимо животно, при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1:1. Така дефинираното подпомагане ще се прилага за следните схеми:
 
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. 
 
Подобна промяна има и по Схемата за овце-майки и/или кози майки под селекционен контрол, като изменението е следното: подпомагане ще се получава за първите 100 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 100-ото допустимо животно, при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1:1.
 
Вторият вид промяна касае начина на доказване на реализация по схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни. Към момента животновъдите доказваха наличие на новорегистрирани приплоди в стопанството си. С проекта на наредба това се заменя с изискване за реализация на животни на пазара, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници. Или реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. Или за месодайни породи овце и кози за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко 0.5 животни на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. 
 
[news]
Третият вид промяна се отнася към изискваните добиви от мляко от допустимо животно. Респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно, по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните. Ето и предлаганите промени:
 
 – по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол се предвижда реализация от поне 1 500 кг. мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване;
 
– по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол се предвижда реализация на пазара за млечни породи овце и кози най-малко на 70 кг. мляко и/или еквивалентни млечни продукти на допустимо животно, или най-малко на 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо животно, а за автохтонните породи овце и кози – най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти.
 
Съответно са актуализирани и списъците на застрашените от изчезване и комбинирани породи говеда под селекционен контрол, както и този на млечните породи овце и кози под селекционен контрол, и списъка на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол.
 

Допустими документи за доказване на реализация при месодайните животни:

- фактури, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
- документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
- приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.
 
Предвижда се да не се изискват гореизброените документи, ако фермерът има затворен цикъл на производство. 
 

Анализът

 
В мотивите към проекта е записано, че новият модел на прилагане на модулация при схемите за обвързана подкрепа за животни е изграден на база на необходимостта от насърчаване на малките и средни стопанства, чрез по-балансирано разпределение на подкрепата към тях. Структурата, категоризацията и размерът на подпомагането на стопанствата, за които се предвижда по-високо ниво на подкрепа.
 
С цел намаляване на административната тежест от 2019 г. отпада ограничението за горен праг на подпомагане на животните по схемите за млечни крави и месодайни крави и юници, който през кампания 2017 и 2018 беше с таван на подпомагането до 250-тото животно. Анализът на данните показва, че през 2018 г. от това ограничение са засегнати едва 16 стопанства по двете схеми и 939 броя животни.
В резултат на адаптирането на нивото на подпомагане чрез промяна на параметрите на модулацията 62 % от земеделските стопани по Схемата за млечни крави и 80% от земеделските стопани по Схемата за месодайни крави и/или юници ще получат завишен размер на подпомагането за първите 30 животни, заявени за подпомагане по схемата. 
 
При схемите за млечни и месодайни крави  под селекционен контрол промяната засяга по-малък брой земеделски стопани, но предвид факта, че голяма част от тях имат комбинирани стопанства, отражението на това решение се мултиплицира върху цялото стопанство. 
 
Анализът на данните за подпомагането в сектор „Биволовъдство“ дава основание за промяна на модела на модулирано подпомагане и въвеждане на еднакъв размер на подпомагането за всички заявени по Схемата за обвързано подпомагане за биволи. От кампания 2019 около 280 земеделски стопани, отглеждащи 12 500 бивола ще получат еднакъв размер на подпомагането, смятат от ресорното ведомство.
 
От 2019 г. се въвежда и завишен размер на подпомагането с 10 % за  първите 100 животни (овце-майки и/или кози-майки – млечни и месодайни) от всички стопанства, допустими за подпомагане по Схемата за обвързано с производството подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол. Чрез адаптирането на модела на подкрепа 55 % от земеделските стопанства ще получат по-високо ниво на подпомагане.  
 
Изключение от тази възможност са животните в планинските райони, за които е обособена самостоятелна схема, чрез която се осигурява необходимото ниво на подкрепа.
 
 
Проектът на наредба е качен за обществено обсъждане, което продължава до 17 февруари 2019 г.