Цените на свинското месо в България падат драстично през месеците март и април тази година до 2868 лв./тон.
 
 
„Няма предпоставки това да се случва, защото европейските пазари и най-вече испанският, който има по-силно отражение върху вътрешнитецени, поддържат ценови нива от 1.15 евро/кг животегло“, коментират анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в месечния си бюлетин.
 
Очакванията на анализаторите са, че през май и юни свинското месо в страната ще възстанови част от цената си, като нивото й ще се движи в границите 2900-3300 лв./тон кланично тегло. Тази стойност обаче е с около 20% под средната за същия периодна предходната година.
 
Според други наблюдатели причината е в увеличеното производство на свинско месо през последните месеци и съответното повишено предлагане на продукция от местен произход.
 
Изследователите от CAPA също отчитат ръста в сектора. През 2017 г. производството на свинско в страната е 71 300 тона, като по текущи оценки на САРА за2018 г. ще продължи да се покачва до 73 000 тона. Заянуари 2018 г. на годишна база има ръст с 2%.
 
В същото време се наблюдава увеличение на цените на едро на говеждо и на телешкото месо през март и април. Анализаторите очакват, че тази тенденция ще продължи и през следващите месеци до нива около 4700-4900 лв./тон кланично тегло.
 
Средни цени на месото в България - лв./тон кланично тегло
* Прогнозни данни; "-" - Липсва информация.                                                                                       Източник: ЕК
 
„Основната причина е по-слабото предлагане в Европа и ръстът на цените там. Пониженото количество на вноса през периода януари-февруари 2018 г. с около 2% на годишна база също поддържа ръста на вътрешните цени“, отчитат изследователите.
 
Цените на пилешкото месо остават над нивото на 2017 г., като подобна е и тенденцията в рамките на ЕС. Нараства броят на заложените яйца в люпилните и реализираните еднодневни пилета през първите три месеца на 2018 г. - съответно с 3,0% и с 9,9% спрямо същия период на миналата година. В резултат може да се очаква увеличение на производството на месо от бройлери.
 
През 2017 г. в страната са произведени 104 хил. тона бяло месо, от което 79 300 тона е пилешкото. Очакванията на САРА са производството на бяло месо през 2018 г. да достигне общо 109 000 тона, а само на пилешко – 85 000 тона. Предпоставка за това са сигналите за добра ценова конюнктура в ЕС за цената на пилешкото месо.
 
Благоприятно за животновъдния сектор у нас е, че миналия месец България получи официално признат статут като държава, свободна от класическа чума по свинете (АЧС), съгласно стандартите на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE). Здравният статут, който се признава и от Световната търговска организация (СТО), благоприятства разширяването на износа на живи прасета от страната ни.
 
 
Също миналия месец Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в животновъдна ферма в с. Стефаново, област Добрич. Заразените патици са унищожени.
 
Изследователите от Центъра отбелязват и някои съществени факти в световното производство и търговия на месо.
 
Според информацията на Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) през първата четвърт на 2018 г. вносът на свинско месо в Китай е намалял с около 10% спрямо нивото за същия период на 2017 г. Най-голямо е намалението на доставките от ЕС – с 14%.
 
Европейските производители от своя страна се преориентират към пазари като Южна Корея (+27%), Филипини (+23%), САЩ (+24%), Украйна (+34%), Сърбия (+66%) и други. Това частично компенсира частично свиването на продажбите в Китай, като спадът на общото количество на изнесеното свинско месо от ЕС за трети държави през периода януари-март на тази година се изчислява на 1.8%.
 
По данни на ЕК през 2017 г. производството на говеждо и телешко месо намалява в държавите от ЕС-15 с 0.7%, докато при новите страни-членки се наблюдава рекордно увеличение – с над 6% сравнено с предишната година.
 
Прогнозите за тази година сочат по-нататъшен спад на производството с около 1%, като негативната тенденция вероятно ще продължи и през 2019 г. По тази причина се очаква поддържане на високи цени на производител.
 
Консумацията на месо през 2018 г. в ЕС вероятно ще се увеличи с 0.6%, като ще достигне 68.8 кг средно на човек от населението.
 
В структурно отношение най-голям дял ще продължи да заема свинското месо – 48.1% от общото потребено количество, следвано от пилешкото месо с дял от 31.8%, телешкото – 17.7%, и агнешкото месо – 2.3%.