Главната инспекция по труда (ГИТ) предлага на земеделските производители, които искат да прилагат еднодневни трудови договори през тази година, да подадат необходимите документи от разстояние - по електронна поща. Самите договори също може да се генерират по интернет.

Липсата на кадри тормози и зърнопроизводителите

Кореспонденцията по имейл и електронното обслужване като цяло се препоръчват във връзка с извънредното положение за ограничаване на разпространението на коронавируса.

ГИТ: „Земеделските стопани, които не са имали регистрация през 2019 г. или през тази година актуализират културите, които ще обработват, могат да представят по електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда“ данни за нововъзникналите обстоятелства, които да бъдат въведени в системата за предоставяне на договори по чл. 114а от Кодекса на труда, т. нар. еднодневни договори.“

Фермерите, които вече фигурират в системата с актуални култури от 2019 г. и нямат промяна във вида на обработваните култури, могат да продължат да използват системата, както досега.

Облекчението за новите земеделски стопани и за тези, които ще обработват нови култури, невъведени в системата, се въвежда във връзка с обявеното извънредно положение в страната.

Какви документи трябва да представите?

Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови данни, за да могат да използват системата за еднодневни договори, трябва да представят следната информация на електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда“:

    • Писмо, получено по електронна поща от съответната служба „Земеделие“ – общинска или областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена (дата на актуалност).

    • Данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация.

    • Данни за декарите обработваема площ по култури, за които е поискана регистрацията (цитира се точният размер на площите и в коя графа попадат – засети основни, засети вторични, намерения основни, намерения вторични).

    • Данни за дейността – област, община и землище към всяка култура.

Коректността на предоставените от земеделските стопани данни ще бъде установена по-късно по служебен път, допълниха от институцията.

Наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи. 

Системата за предоставяне на еднодневни договори позволява на земеделските стопани да генерират такива онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното време на администрацията.

За тяхно облекчение софтуерът генерира директно върху всеки следващ договор данните на наетите лица, които веднъж вече са вкарани в системата. Има и калкулатор, който генерира върху разписката – неразделна част от договора, дължимите данъци и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и възнаграждението, което то следва да получи след приспадането им.  

Указания за начина за използване на системата за еднодневните трудови договори са публикувани в интернет страницата на Инспекцията по труда, в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а“.