Между 6 и 24 ноември текат специализирани теренни проверки на физически блокове, съобщават Областните дирекции “Земеделие” по места.

Питаме ви: Нужен ли е годишен отчет към НСИ за получаването на субсидии?

Извършването им е на основание Заповед № РД- 09-1124/27.10.2023 г. на министъра на земеделието и храните. Целта е да се актуализират границите и начинът на трайно ползване на физически блокове и границите на специализиран слой „Постоянно затревени площи за косене”. 

Списъците с физическите блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, са публикувани на интернет страницата на съответните ОДЗ, както и на техните информационни табла.

Теренните проверки за актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели се извършват в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за обновяване на информацията за всички референти парцели (физически блокове) най-малко веднъж на всеки три години, отговориха от Министерството на земеделието за Агри.БГ.

Взима се предвид информация от системите за геопространствени заявления и за мониторинг на площта. Периодът за извършването им е един и същ за всички области, в които ще бъдат извършвани такива. 

Проверките са фокусирани основно върху актуализация на границите на физическите блокове спрямо реалното земно покритие, тоест определяне на земеделския или неземеделския характер на площите, и не обхващат зоните/области, за които МЗХ разполага с изображения за обновяване на цифрова ортофото карта на страната. 

Теренните проверки не касаят оценка на конкретни заявени за подпомагане площи от земеделските стопани, а данните за физическите блокове. Основната цел е да подпомогнат стопаните при подаването на заявления за подпомагане, съответно коректното идентифициране на ползваните земеделски площи, като част от Интегрираната система за администриране и контрол.

Междувременно до 20 ноември бенефициерите, подали документи за директни плащания за площ за Кампания 2023, могат да изразят несъгласие, да коригират засегнатия парцел или да го оттеглят изцяло.

Фермери коментират в социалните мрежи, че системата е претоварена и не винаги имат достъп до нея. Други техни притеснения са, че трудно се ориентират в таблицата и данните, обозначени с цветове зелено, жълто и червено, подобно на светофарната уредба.

За повече яснота от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) публикуваха видеоуказания за запознаване с резултатите, както и за корекция или оттегляне на заявлението. При несъгласие ще бъдат прегледани наличните сателитни заснемания извън автоматичната процедура и кандидатът ще научи за решението през СЕУ. Ако имате въпроси, може да се свържете със служител на ДФЗ на телефон 02/81-87-390, а влизането в системата става от ТУК.