Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2020 г. (7 866.1 млн. лв.) е с 4,5% по-малко, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на спад в обемите на произведените количества с 11,0% въпреки увеличението на цените със 7,3%.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е значително повече от животновъдната такава. За 2020 г. първата се равнява на 5 238.0 млн. лв. и представлява 66,6% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (81,6%) през 2020 г. обаче е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 608.5 млн. лв. и 1 667.0 млн.

Сметките сочат, че над половината от стойността на земеделската продукция (54,35%) у нас идва от сектор „Зърнопроизводство”.

„В сравнение с 2019 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е по-ниска със 7,0%, което е в резултат на спад в обемите с 16,0%, отчасти компенсирано от увеличение на цените с 10,6%. Спадът в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите култури в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване”, обясняват анализаторите.

Стойността на произведената през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 962.0 млн. лв., или 24,9% от крайната продукция в селското стопанство. 

Според НСИ в сравнение с 2019 г. стойността на продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 2,7%, което се дължи на ръст както на обемите - с 2,0%, така и на цените - с 0,7%. Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 988.2 млн. лв. (50,4% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 973.8 млн. лв. (49,6%). 

Може да видите подробно публикуваните данни тук.