Официално становище относно разказа пред Агри.БГ на биопроизводителя Пламен Сираков изпратиха до редакцията ни от Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ). 

Малката ферма и големите идеи на панагюрски биопроизводител

Припомняме, че фермерът сподели, че е в процедура по прекратяване на ангажимента си по мярка 11 „Биологично земеделие”, като по думите му става въпрос за административни пропуски. Агри.БГ предоставя и информацията, която получи от ДФЗ, а именно следния текст:

Бенефициентът Пламен Сираков кандидатства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 през кампания 2016 за първи път като с подаденото заявление за подпомагане е поел доброволен пет годишен ангажимент. През всичките тези години от ангажимента си кандидатът Пламен Сираков трябва да заявява едни и същи площи, като изискването е поне веднъж от 5 годишния период да предостави сертификат или писмено доказателство за произведена биологична продукция за цялата подпомагана площ (чл.33, ал.1 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подпомаганите лица са длъжни до 30 октомври на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж да са получили сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство. Сертификатът или писменото доказателство следва да удостоверяват произведена биологична продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент.).

Кандидатите, които стартираха ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ през кампания 2016, в това число и кандидата Пламен Сираков, следваше да предоставят сертификат или писмено доказателство за произведена биологична продукция до 30 ноември 2020 г. (чл. 39 от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г.)

В тази връзка ДФЗ-РА изпрати уведомителни писма на всички тези кандидати, чрез които напомни за ангажимента на кандидатите да предоставят изискуемите документи/сертификати и сроковете, в които те следва да бъдат издадени и съответно предоставени. Пламен Сираков е уведомен с такова писмо с изх.№ 02-220-6500/872 от 17.09.2020 г. – в писмото детайлно са описани сроковете и реквизитите на изискуемите документи.

Всички предоставени от кандидата документи през петте години от ангажимента му са налични към съответните заявления за подпомагане и обработени, като с писмо с изх. № 01-6500/1770 от 25.03.2021 г. ДФЗ-РА е информирал Пламен Сираков, че след извършената проверка е налице площ, за която не са изпълнени изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 4 от 24.02.2015 г. - към писмото е приложена и таблица с парцелите, за които е установено неспазване на описаните изисквания. С това писмо на кандидата е предоставена възможност да предостави допълнителни документи, чрез които да докаже, че е произвел биологична продукция на цялата подпомагана площ.
В отговор на писмото, кандидатът предоставя допълнителни документи, с писмо с вх. № 01-6500/1770 от 18.05.2021 г., които не се различават от предоставените през годините от кандидата и обработени от ДФЗ–РА документи.

В допълнение трябва да отбележим, че  ДФЗ-РА е уведомен от „Балкан Биосерт“ ООД с писмо с вх.№ 02-2600/2580 от 22.6.2020 г., че на кандидата Пламен Сираков е наложена мярка 5.2 (налагане на забрана за пускане на определена партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване или забрана за използване при етикетирането на термините, указващи биологичен метод на производство и/или производство в преход, считано от 18.06.2020 г.) 

На кандидата е извършена и административна проверка в базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин – приложения сертификат в публичната част на базата данни е посочено, че всички произведени от него продукти са в състояние „Конвенционално“, което не отговаря на изискванията на мярката.

Предстои ДФЗ–РА да стартира производство по прекратяване на ангажимента, като съгласно чл. 26 от АПК, на кандидата отново ще бъде предоставена възможност да възрази и да предостави допълнителни документи.