Броят на месодайните крави в България ще намалее през тази година с 3% и ще слезе до около 86 000, което е спад с 3%, стана ясно от месечния бюлетин на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към Институт по аграрна икономика.
 
 
Отчетността в сектора до известна степен е изкривена, тъй като отразява декларираните, а не реално предназначените за добив на месо животни, отбелязват анализаторите.
 
Тяхната оценка е, че през тази година в страната ще бъдат произведени близо 18 700 тона говеждо и телешко месо. Това представлява увеличение със 7% спрямо равнището от 2016 г., но в сравнение с миналата година се очаква спад. Производството ще бъде недостатъчно спрямо нуждите на потреблението и този дисбаланс ще поддържа високи изкупните цени за производителите.
 
Прогнозите са през 2018 г. цените на едро да се повишат до 4477 лв./тон кланично тегло, което превишава с 6-7% средното равнище, постигнато през миналата година, смятат експертите от CAPA.ъЦените на дребно ще достигнат ниво около 12.50 лв./кг, като увеличението ще бъде със 7% в сравнение с 2017 г.
 
 
Производството на свинско месо се увеличава плавно, стимулирано от сравнително ниските цени на фуражите. Прогнозите са през тази година произведеното количество да бъде около 76 900 тона. С увеличаването на предлагането цената на едро на свинското месо ще се понижи с 3% в сравнение с 2017 г., но ще се движи над равнището от 2016 г.
 
Предвижда се производството на пилешко месо през тази година да се увеличи до 79 860 тона. Очакваният ръст е с 4,4% в сравнение с 2017 г. и се основава на прогнозираното нарастване на броя на бройлерите. Цените на едро на пилешкото месо се характеризират със сравнително по-слаба вариация, както на годишна, така и на месечна база.
 
Прогнозата сочи понижение спрямо предходната година до 2.83 лв./кг кланично тегло на пилетата. Цената на дребно ще бъдат около 4.69 лв./кг или практически без промяна спрямо 4.71 лв./кг през миналата година.
 
 
Важно за птицевъдите е, че през периода 2018-2022 г. те ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа по ратифицираната от Европейската комисия (ЕК) схема на държавно подпомагане “Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците”. 
 
Бенефициентите трябва да изпълняват четири основни мерки за петгодишен период, свързани с: свободната подова площ, ограничаване емисиите на амоняк, подобряване хуманното отношение към птиците по време на транспорт и ограничаване използването на някои фуражи. Максималният бюджет на схемата за периода е 172.8 млн. лв.
 
Броят на месодайните овце през 2018 г. се очаква да достигне 107 500, а на агнетата – до 1 089 000, съответно с 4.9% и с 6.4% повече от 2016 г. Прогнозира се слабо нарастване на производството, което ще понижи цените на производител до 11.30 лв./кг кланично тегло, но те ще останат по-високи в сравнение с 2016 г.
 
 
В глобален план се наблюдава увеличение на цените на говеждото месо, обусловено от по-малкото количество на предлагането в Океания, показва информацията на FAO. Цените на агнешкото месо също растат, поради увеличеното търсене на международния пазар, най-вече от държавите,  разположени в Азия и Близкия Изток.
 
Предвид благоприятните пазарни условия и растящия брой на месодайните говеда, анализаторите от Rabobank прогнозират увеличение с около 5% на производството на говеждо месо в САЩ до около 700 000 тона през 2018 г.
 
 
По данни на ЕК, стойността на експорта на свинско месо от ЕС за трети страни намалява през 2017 г. с 3% спрямо 2016 г. Спадът в количеството на износа е още по сериозен – с 8% за същия период, но поддържаното високо ценово равнище частично компенсира намаления физически обем на експорта.
 
Средната цена на едро на свинското месо в рамките на ЕС отбелязва повишение през последните три седмици, като достигна 1.4 евро/кг кланично тегло, което е с 4% над нивото от предходния месец. Основната причина за това е повишеното търсене, стимулирано от ниските цени, задържали се през предходните месеци.