Една от дискутираните теми в сектор „Мляко“ е свързана с отпадането на млечните квоти след 2015 г. Често задаван въпрос е: българският млекопроизводител ще бъде ли конкурентен на млекопроизводителите от другите европейски страни и особено такива като Холандия и Германия. В Холандия, например националната млечна квота е близо 11 млн. т като през всички години държавата преизпълнява квотите си и търпи много сериозни санкции. След премахването на квотната система в Холандия фермерите имат възможност да произведат 3-4 млн. тона повече мляко в рамките на 2-3 години. Може ли в такъв случай ако тяхната продукция дойде на българския пазар, българските млекопроизводители да бъдат конкурентоспособни

 

Румен Андреев, експерт в дирекция „Животновъдство“ в МЗХ посочи мерките, които се вземат в България по отношение на производството и преработката на мляко след отпадането на млечните квоти от 2015 г. По думите на Андреев след изменението и допълнението на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС се работи по изготвянето на три основни документа.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА: 

На първо място той посочи Наредбата за управление на националната млечна квота, в която са визирани условията за кандидатстване, както и премахването на банковата гаранция за одобряване на изкупвачи на краве мляко. Вторият документ е проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за заплащане на вноските при евентуално превишаване на националната млечна квота. Андреев подчерта, че един от важните документи е проектът за Наредба за признаването на организации на проиводители и на междубраншови организации в сектора на производството на мляко и млечни продукти.

 

„Тези организации ще сключват договори с мандрите съгласно европейския Регламент и допълнения Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС. В тези договори ще се упоменава обемът на произвежданата продукция (мляко), цена, срок на доставката и срок на договора. По този начин в България млекопроизводителят ще знае какво количество мляко ще може да предложи на пазара, а млекопреработвателят ще знае какво количество мляко ще му бъде гарантирано доставено за периода на действие на договора“, обясни Румен Андреев. По този начин ще се подобрят отношенията по цялата верига и ще има по-голяма прозрачност по веригата – производители, преработватели, търговци – на едро и дребно и крайни потребители.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!