На 17-и Ноември се очаква Европейската комисия ( ЕК ) да публикува официален доклад за промените в Общата селскостопанска политика ( ОСП ) в страните членки след 2013 г. Фермер.БГ разполага с копие от докладът и ще ви представим в аванс резюмирани някои от основните акценти от бъдещите промени в ОСП, които ще засегнат и развитието на аграрния сектор в България.

 

В доклада за ОСП на ЕС след 2013 г. са посочени основните предизвикателства, както и основните цели на Комисията. Те са съобразени стратегически и с икономическия и социален модел на Лисабонския договор.

 

Предизвикателства пред ОСП :

- водене на обща европейска политика по отношение нестабилността на цените в аграрния сектор ( най-вече при зърнените култури )

- решаване на проблема с изчерпване на земеделските площи в индустриално развитите страни

- разработване на политика по осигуряването на аграрни стоки според търсенето и решаване проблема със стоковите запаси

- разпростиране на селскостопанското производство в погранични зони

- политика на сегментиране на пазарите в отделните страни членки

- ограничаване на тенденцията с несъразмерното разрастване на селскостопанската търговия

- борба с колебанията в реколтата, предизвикани от климатичните промени

- защита на селскостопанските производители от външни продукти и ограничения в износа

- нови мерки за подпомагане и кредитиране на аграрния сектор, в паралелна борба с финансовата спекула

- политика по предпазване от климатичните промени - увеличаване на сушите, наводненията, бурите, горските пожари, намаляване на водните запази си др. Въвеждане на биомасата като един от основните енергоизточници чрез иновативни методи

- борба с тенденцията за застаряване на фермерите, както и обезлюдяването на селата

 

Стратегически цели на ОСП след 2013 г.

 

- интервенцията на агро-пазарите като инструмент ще остане, но ще има слабо действие

- премахване на субсидиите за износ

- премахване на квотите

- развиване на производствени вериги

- подкрепа за частното складиране на аграрни продукти

- ревизиране политиката на качеството на производството в аграрния сектор

- изменения в законодателството свързано с Млечната стратегия по отношение на конкуренцията

- разработване на нови и минимални стандарти за договорите за доставка на агро стоки

- ново развитие на кадастъра и начините за финансиране на фермерите

- модерна инфраструктура и обновяване на селата

- засилване на предприемачеството

- стимулиране създаването на работещи браншови организации

- засилване на преговарящата сила на селскостопанските производители

- развитие на селскостопански и хранителен сектор, основани на знанието

- стимулиране на производството в необлагодетелстваните райони

- противодействие на измененията в климата и адаптиране към променящите се климатични условия

 

В докладът на ЕК се казва още, че селското стопанство трябва да се развива устойчиво и трябва да се стреми към баланс между икономика, екология и социална отговорност.  Селското стопанство остава производствен отрасъл и отрасъл на услуги. Акцентира се върху асилване конкурентната сила на селското стопанство и осигуряване социалния просперитет на фермерските семейства и работещите в селата. 

► Европейската комисия предвижда да стартира заплащане на услугите за опазване и поддържане на околната среда.

 

По политиката за развитие на селските райони

 

- Остава основната концепция с трите оси
- Поставяне на количествени цели за това, какво следва да се постигне с дадена програма за развитие на селските райони
- Нови водещи теми трябва да бъдат околната среда, климатичните изменения и иновациите
- Трябва да се засили съответствието с останалите политики на ЕС и да се опрости кандидатстването
- Управлението на риска трябва да стане част от развитието на селските райони
- За разпределението на средствата между страните членки трябва да се извършва проверка по обективни критерии, без да се стига до значителни отклонения
- Опростяване на политиките за качество и пазарните политики

 

Идеи на ЕК за единните плащания след 2013 г.

 

- Основна субсидия за хектар за даден регион с прехвърляеми права за плащане, съотнесена към субсидираните площи
- Лимит на субсидията за едно предприятие, като се вземат предвид интензивността на работата и премахването на модулацията
- Задължителна „Greening“-компонента за общо приложими мерки за околната среда (напр. сеитбооборот, трайни тревни насаждения и ливади, необработване на площи с екологична цел)
- Допълнителна премия в неблагоприятни райони и възможност за национално доплащане (TOP UPS) и задача на изравнителните плащания във 2 стълб.
- Продължаване на обвързаните с производството плащания в рамките на ясно определени граници
- Минимална сума за дребни фермери
- Опростяване на кръстосаното съответствие
- По-добра дефиниция на „активен фермер“


© 2010 fermer.bg . Позоваването на източник Fermer.BG е задължително !