Вече одобрената развъдна програма да може да се променя. Това предвиждат промените в Закона за животновъдството (ЗЖ), чието обществено обсъждане продължава до 24 септември.
 
 
Подобна процедура се предвижда за първи път и то по настояване на развъдните асоциации, а мотивът е продължителността на прилагане на вече одобрена развъдна програма.
 
Предвижда се по-строг контрол при получаването на разрешение. Такова ще могат да получат единствено организации с одобрена развъдна програма. Предлага се подаване на едно общо заявление от страна на развъдната организация за признаване на организацията за развъдна и за одобряване на развъдната програма, в резултат на което се издава разрешение за извършване на развъдна дейност. Освен това е премахнато и изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, което е прилагано към настоящия момент, като същите се проверяват по служебен път.
 
Разбира се, на развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в развъдната програма ще се налагат имуществени санкции. Предложените в закона са в размер от 1500 до 2500 лв.
 
С промените ще се въведе и възможност за частично  отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията, при констатирани нарушения, когато същата осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. Промяната ще даде възможност развъдното сдружение да продължи дейността си с останалите породи, като след отстраняване на пропуските за дадената порода, отново кандидатства за одобрение на развъдна програма.
 
За осигуряване на публичност и прозрачност на работата на развъдните организации Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. В допълнение, с цел минимизиране на грешките, свързани с отразяване на развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), се въвежда изискване за осъществяване на тази дейност от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, като същата се задължава да въвежда породността на животните, пише в мотивите на проектозакона.
 
Удължава се обаче срокът за одобрение на развъдните организации. Цялата процедура ще продължи пет месеца. Досега тази работа е отнемала с месец по-малко, но според мотивите, удължението се дължи на извършването на задължителната физическа проверка на място и разглеждане на резултатите от нея.