Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление 226 на МС от 2008 г., е публикуван за обществено обсъждане до 30 март. С предлаганите промени в проекта на постановлението се предвижда промяна на наименованията и функциите на отделите в Централно управление на Селскостопанска академия. Извършена е цялостна оценка на възможностите на Централно управление с цел оптимизиране на човешкия ресурс, неговата функционална разпределеност и ефективност при изпълнение на служебните задължения.

 

Вътрешното преструктуриране ще гарантира по-добро функциониране на системата, ще повиши изисквания към селскостопанската наука и ще осъществи на все по-тясна връзка между структурните и административните звена в ССА. Предвижда се да функционират 6 вместо съществуващите 7 отдела. Промените се отнасят до организацията на работа в областта на бюджета, финансите, човешките ресурси, административното и стопанско обслужване. Така общата администрация ще бъде организирана в: отдел "Бюджет и човешки ресурси"; отдел "Финансово-счетоводен"; отдел "Административно-стопански", отдел „Наука и образование”, отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” и отдел „Вътрешен одит”.

 

Посочените промени ще ускорят привеждането на системата в съответствие с изискванията на ПМС №234/2013 г. и ще допринесат за повишаване на организацията и ефективността на администрацията в Централно управление на Селскостопанска академия – това е записано в проектодоклада на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков. Според доклада предвиденото обединяване на едни и трансформирането на други отдели не налага промяна в числеността и финансовата издръжка на централно управление на Селскостопанска академия.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!