Инвестиционно намерение за изграждането на фотоволтаичен парк край село Кортен, община Нова Загора, събуди притеснения и недоволство у местните животновъди, ползващи тези площи за паша.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Проектът за фотоволтаичната централа върху общински земеделски земи, с начин на трайно ползване - пасища, е внесен в общината като предложение в края на 2022 г. Кметът на Нова Загора потвърждава пред Общинския съвет, че реализацията на инвестицията е целесъобразна и законосъобразна, се казва в становище на Земеделското министерство по казуса, в отговор на депутатско питане.

Кортен е единственото село в общината с развито и утвърдено животновъдство, като в сектора има десетки заети работни места”, подчертава народният представител. Местни животновъди са изпратили вече възражения до общинските и областните власти, както и до агроминистерството.

„Предвид, че е извън компетентността на Министерството на земеделието да извършва проверка на действията на общинската админинстрация.., постъпилото възражение е изпратено по компетентност на Областния управител на Област Сливен с изходящ номер: 70-292//23.01.2023 г.”, отговарят от ведомството.

Оттам обръщат внимание, че земеделските земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, са под особен режим на ползване, стопанисване и разпореждане, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. При промяна на предназначението им са въведени и редица рестрикции в Закона за опазване на земеделските земи.

Съгласно него земеделската земя е само за земеделски цели, относими към производството на растителна продукция и паша на добитък, по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето, а промяната на предназначението й се допуска само по изключение – при доказана нужда.

От отговора на агроминистерството става ясно, че сега топката е в ръцете на областните власти, а за животновъдите остава да следят развитието на казуса.