Съгласно Наредба 10 за условията и реда за прилагане на мерките от пчеларската програма крайният срок за извършване на дейностите/разходите по заявленията е 31 юли на финансовата година, за която се кандидатства, а за подаване на заявленията за плащане в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – 15 август на текущата финансова година.

Обнародваната нова пчеларска програма е с по-висок бюджет

Заради мерките за справяне с кризата от коронавируса обаче на държавите членки бе дадена възможност да удължат срока за изпълнение на планираните за пчеларската 2020 година мерки и след 31 юли 2020 г., но не по-късно от 15 септември 2020 г. 

С проекта за изменение на Наредба 10 Министерството на земеделието предлага крайният срок за извършване на одобрените разходи по заявленията и крайният срок за подаване на заявления за плащане в ДФЗ да бъде до 31 август за финансовата 2020 г. Така ще се спази и крайният срок за извършване на плащанията по програмата, който е 15 октомври 2020 г.

Проектът е качен на интернет страницата на агроминистерството, а становища се приемат до 23 юни. Предвиденият по-кратък срок от 14 дни се налага поради това, че към момента ДФЗ има сключени 1761 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В тях е заложен срок за извършване на одобрените разходи по заявленията до 31 юли и краен срок за подаване на заявленията за плащане до 15 август. 

При влизането в сила на новия срок от 31 август вече сключените договори следва да се изменят и подписването на новите изисква технологично време, се казва в мотивите на земеделския зам.-министър Янко Иванов.